Stryga, Michał

Michał Stryga

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1921-07-24
Miejsce urodzenia:Tarnopol
Data śmierci:1993-04-28
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku: Cmentarz Wojskowy na Powązkach
Rodzice
Imię ojca:Nestor
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Sęk
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: generał dywizji
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Był uczniek III Gimnazjum w Tarnopolu w roku szkolnym 1934/35 oraz II Gimnazjum w latach 1937/38 – 1938/39.

W czasie wojny:

W czasie pierwszej okupacji radzieckiej uczęszczał do “dziesięciolatki” z polskim językiem nauczania w Tarnopolu.

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Był członkiem “Komsomołu” oraz  klubu “Dynamo”, w którym był szpiclem NKWD.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-00-00 - 1944-00-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Tarnopol
Obwód AK Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Tarnopola zaczął służbę w ludowym Wojsku Polskim. Został mianowany dowódcą plutonu zwiadu konnego 2 pp 1 WDP, ciężko ranny podczas walk o Wał Pomorski. Po wojnie był m.in. szefem sztabu WOW, szefem głównego kwatermistrzostwa WP, pełnił funkcję pełnomocnika rządu d.s. pobytu wojsk radzieckich w Polsce.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych;

Krzyż Orderu Virtuti Militari;

Order Sztandaru Pracy I i II klas;

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski III i V klasy.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. V, sygn. 1320/6/1E, s. 1083.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?