Prochaskówna, Wilhelmina

Wilhelmina Prochaskówna

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1964-00-00
Miejsce śmierci:Gliwice
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Była przełożoną Państwowego Gimnazjum Żeńskiego im. J. Piłsudskiego w Tarnopolu w latach 1930-39.

W czasie wojny:

W czasie pierwszej okupacji radzieckiej uczyła w “dziesięciolatce” z polskim językiem nauczania. Po szeregu przykrości jakie ją tam spotkały przestała w niej pracować.

Po wojnie:

Po wojnie zamieszkała w Gliwicach, gdzie przeszła na emeryturę w 1963 r.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Działała jako wiceprzewodnicząca oddziału Związku Zawodowego Nauczycieli Państwowych Szkół Średnich w Tarnopolu od 20.01.1931 r. Udzielała się także w Kole Towarzystwa Szkoły Ludowej w Tarnopolu w latach 1931-1939. Od 1933 r. była członkiem zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnopolu. Członkini sekcji pomocy młodzieży włościańskiej TSL w Tarnopolu od 1935 r. W 1937 r. została członkiem Rady Naczelnej Podolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Tarnopolu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Podczas okupacji niemieckiej była nauczycielką w kompletach Tajnego Nauczania.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-00-00 - 1944-00-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Tarnopol
Obwód AK Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. IV, sygn. 1320/6/1D, s. 871.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?