Paszkowski, Franciszek

Franciszek Paszkowski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1896-10-15
Miejsce urodzenia:Tustoług
Data śmierci:1950-10-01
Miejsce śmierci:Katowice
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

By uczniem CK Wyższego Gimnazjum w Tarnopolu do 1912 r. i następnie seminarium nauczycielskiego. Maturę eksternistyczną zdał 17.10.1919 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował jako nauczyciel w Stawkach k. Skałata w latach 1923-1925. Egzamin nauczycielski do szkół powszechnych zdał 11.1925, następnie uczył w szkole powszechnej w Grzymałowie i Państwowych Szkołach Zawodowych w Kołodziejsko-Kowalskiej, Skałacie, Zastawiu, Baworowie, Białej k. Tarnopola, Baworowie i Tarnopolu.

W czasie wojny:

Po zajęciu Kresów Wschodnich przez ZSRR kierownik polskiej szkoły w Hałuszczyńcach.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Działał jako członek Koła TSL w Tarnopolu w latach 1930-39. Prelegent Koła TSL w okresie 1936 – 1937, a także członek sekcji organizacyjno-lustracyjnej Koła w 1937 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Służył jako żołnierz AK oraz nauczyciel w Tajnych Kompletach.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-09-10 - 1944-03-13
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Tarnopol
Obwód AK Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. IV, sygn. 1320/6/1D, s. 808.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?