Czabanowski, Józef

Józef Czabanowski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1877-00-00
Miejsce urodzenia:Tarnopol
Data śmierci:1960-04-06
Miejsce śmierci:Kraków
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczeń C.K. Seminarium Nauczycielskiego w Tarnopolu, zdał tam maturę w 1896 r. Jako kandydat seminarium w Tarnopolu, był jednym z 22 świadków na procesie młodzieży tarnopolskiej, oskarżonej w 03.1895 r. o przynależność do tajnej organizacji studenckiej “Żuawi”.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Od 1.08.1986 nauczyciel szkoły ludowej. W latach 1903-1910 nauczyciel szkoły dla chłopców im. króla Jana Kazimierza w Tarnopolu. Nauczyciel seminarium nauczycielskiego w latach 1908-1911. Następnie kierownik szkoły ludowej im. J. Słowackiego. Przed wybuchem I wś przywódca miejscowego nauczycielstwa szkół ludowych. Po I wś dyrektor szkoły powszechnej im. J. Słowackiego w Tarnopolu 1921-1939.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Inspektor szkolny w Zakopanem.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Zawiadowca czasopism w “Czytelni Naukowej” w Tarnopolu w 1904 r., Prezes “Czytelni Naukowej” 17.10.1907. Od lutego 1909 r. sekretarz “Ogniska Nauczycielskiego”, od lutego 1911 r. ponownie sekretarz “Ogniska”. Piłsudczyk, lewicowiec, członek Koła TSL 1913-1939. Internowany w czasie inwazji ukraińskiej 1918-1919. Członek zarządu Koła TSL 1924-1939. Członek komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych 1925/1926. Od listopada 1926 r. członek zarządu “Naprawy Rzeczypospolitej”. W 1929 r. członek komisji egzaminacyjnej XII Rejonu. Od marca 1929 r. członek komitetu “Związku b. więźniów ideowych z czasów inwazji ukraińskiej 1918/1919” w Tarnopolu. Od 27 marca 1929 r. członek zarządu Powiatowej Organizacji Narodowej w Tarnopolu r. Zastępca przewodniczącego komisji seminarium TSL i przewodniczący komisji robotniczej TSL w dniu 8 maja 1929 r. Członek komitetu wyborczego do Rady Miejskiej w Tarnopolu od dnia 20 maja 1929 r. Od 22 czerwca 1929 r. członek Wojewódzkiego zarządu Związku Stowarzyszeń Polskich w Tarnopolu. Po wyborach od 27 czerwca 1929 r. został radnym miejskim z I Koła. Od kwietnia 1930 r. członek wojewódzkiego komitetu Ligi Obrony Powietrznej Państwa w Tarnopolu, tego samego roku i miesiąca został przewodniczącym zarządu okręgowego “Ogniska Nauczycielskiego” w Tarnopolu. Był również od 29 czerwca 1931 r. przewodniczącym zarządu okręgowego ZNP i redaktor “Echa Nauczycielskiego” w Tarnopolu.  Asesor Rady Miejskiej miasta Tarnopola od 16 lutego 1934 r. Członek komisji wyborczej nr. 55 w sierpniu 1935 r. Członek zarządu Kasyna Urzędniczego w listopadzie 1935 r. Od 1 lipca 1936 r. członek zarządu Podokręgu Związku Strzeleckiego w Tarnopolu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

W czasie okupacji niemieckiej 1942-1944 szef tajnego nauczania przy komendzie Okręgu Armii Krajowej w Tarnopolu.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Tarnopol
Obwód AK Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Złoty Krzyż Zasługi (10.1933 r.)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

BJ, sekcja rękopisów, P. Woźniak, Z niw i ugorów mego życia, t. II, sygn. akc. 9/85, s. 147;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. I, sygn. 1320/6/1A, s. 139, 140.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?