Wójcik, Józef

Józef Wójcik

pseud. Iwan, Zgrzyt

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1917-02-01
Miejsce urodzenia:Tarnówek/ pow. Radom/ woj. kieleckie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Antoni
Imię matki:Genowefa
Nazwisko panieńskie matki:Ziembińska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data: 1943-08-31
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 21.09.1937 r. do 01.08.1938 r. – Wołyńska Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii, od 01.08.1938 r. do 15.08.1939 r. służba w 26 Dywizjonie Artylerii Ciężkiej w Skierniewicach jako zastępca dowódcy baterii oraz dowódcy dywizjonu.

W czasie wojny:

Komendant obwodu “ŁAN” ZWZ AK w Łucku w Inspektoracie “Łuna” – okręg Wołyń “Konopie”.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-03-00 - 1944-03-29
Pełnione funkcje:

Kierownik komórki legalizacyjnej Inspektoratu Łuck, jednocześnie Komendant Obwodu Łuck.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944)
Inspektorat Rejonowy AK Łuck „Łuna”, „Osnowa”
Obwód AK Łuck „Łan”
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Skazany w tzw. procesie kijowskim 32 żołnierzy AK z Inspektoratu Łuckiego w dniach 11-17.10.1944 r. Przebywał w sowieckich łagrach od 29.03.1944 r. do 29.12.1955 r. – Pieczora, Workuta, Norylsk.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari (z dn. 14.01.1969 r., nr leg. DK-7323/W)

Krzyż Armii Krajowej (z dn. 23.11.1976 r., nr leg. 16683)

Krzyż Walecznych (z dn. 04.01.1968 r., leg. nr DK-06900/W)
Medal Wojska (dwukrotnie, z dn. 15.08.1948 r., leg. nr 26628, Londyn)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Dudek T., Przebraże 1943, Warszawa 2019, s. 162;

https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/887/ [dostęp: 05.06.2020 r.];

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), teczka osobowa Wójcik Józef;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 280.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?