Kaczkowski, Edmund

Edmund Kaczkowski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1945-04-00
Miejsce śmierci:Lwów
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Dyrektor szkoły w Tarnopolu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Od maja 1930 r. pełnił funkcję skarbnika Chóru Nauczycielskiego w Tarnopolu. Od stycznia 1931 r. uczestniczył w kursie reżyserskim Towarzystwa Szkoły Ludowej w Tarnopolu. 29 czerwca 1931 r. został wybrany sekretarzem zarządu okręgowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tarnopolu. W 1933 r. był prelegentem Koła TSL w Tarnopolu. Po wyborach od grudnia 1933 r. pełnił funkcję zastępcy radnego m. Tarnopola z listy BBWR. Był również członkiem wyborczej komisji obwodowej nr, 57 w Tarnopolu we wrześniu 1935 r. W 1938 r. był członkiem rady obwodowej OZN w Tarnopolu.

W czasie wojny:

Od marca 1941 r. pełnił funkcję sekretarza zarządu Towarzystwa Hodowli Drobiu, Królików i Gołębi w Tarnopolu.

Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-00-00 - 1944-00-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Kazimierz Kaczkowski – syn, żołnierz AK.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

1 stycznia 1945 r. został aresztowany przez NKWD (lt. Bogdanowa). Następnego dnia przewieziono go do więzienia we Lwowie przy ul. Sądowej. Zmarł we więzieniu tuż przed procesem, który trwał od 26-30 kwietnia 1945 r., świadkiem jego śmierci był Jerzy Gardynik. Kaczkowskiego zamęczył strażnik więzienny – Knispel.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi (1932 r.)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

BJ, sekcja rękopisów, P. Woźniak, Z niw i ugorów mego życia, t. II, sygn. akc. 9/85, s. 230;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. III, sygn. 1320/6/1C, s. 393;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 261, 269;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0714.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?