Sawicki, Ludwik

Ludwik Sawicki

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1910-00-00
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Repatriant z Rosji Radzieckiej, w latach międzywojennych pracownik Urzędu Pocztowego w Tarnopolu.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Zamieszkał we Wrocławiu i służył w tamtejszym UB.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zaoferował swoją pomoc w dostarczaniu poczty konspiracyjnej Obwodu Tarnopol w teren. Chętnie go przyjęto, gdyż brakowało łączniczek, a on posiadał ambulans. Według relacji Róży Weltz, Sawicki spełniał doskonale swe zadanie dla NKWD, “pocztę otwierał, robił odpisy i dostarczał je NKWD”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Adiutant Bronisława Zawadzkiego

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

BJ, sekcja rękopisów, P. Woźniak, Z niw i ugorów mego życia, t. II, sygn. akc. 9/85, s. 223, 233;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. V, sygn. 1320/6/1E, s. 967;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 259, 260, 269;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0917;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 267.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Po akcji “Burza” dzięki żonie por. Wolskiego “Wrzosa” wydało się, że był konfidentem NKWD. Wydał wielu żołnierzy AK oraz działaczy “NIE” m.in. Bronisława Zawadzkiego, Wolskiego “Wrzosa” oraz 25 innych żołnierzy AK. Kitę “Roberta”, Winiarskiego “Vis” i Różę Weltz “Sosna”, których również wydał, złapano podczas “kotła” w mieszkaniu Ludwiki Bogunuwnej “Mamy” przy ul. Lelewela, gdzie mieściła się kancelaria i punkt kontaktowy Obwodu. Był światkiem koronnym podczas procesu odbywającego się w dniu 24 kwietnia 1945 r. przeciwko żołnierzom AK.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?