Mrzygłocki, Leon

Leon Mrzygłocki

pseud. Niwa

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Roman Stadnik
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1909-06-13
Miejsce urodzenia:Kozłowa
Data śmierci:1990-08-15
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku: Cmentarz Wojskowy na Powązkach
Rodzice
Imię ojca:Antoni
Imię matki:Karolina
Nazwisko panieńskie matki:Stadnik
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Po ukończeniu szkoły ludowej rozpoczął naukę w Tarnopolu, naprzód w I Gimnazjum im. W. Pola w latach 1924/25 – 1927/28 i II Gimnazjum im. J. Słowackiego w latach 1928/29-1930/31. Po zamachu majowym w 1926 r. wstąpił do tajnej organizacji gimnazjalnej – Narodowa Organizacja Gimnazjalna. Za swoją działalność został zawieszony w prawach ucznia, potem za działalność polityczną został wydalony z Gimnazjum. Większość profesorów opowiedziała się za nim i pozwolono mu wrócić do szkoły, gdyż jego działalność polityczna miała miejsce w klasie maturalnej. Na przełomie 1932/33 r. rozpoczął studia prawnicze na UJK, angażując się w pracę charytatywną, społeczną, oświatową i polityczną. Wygłaszał prelekcje radiowe w ramach “Apostolstwa Chorych”. Staż i pracę charytatywną odbywał w Towarzystwie św. Wincentego a Paulo, odwiedzał chorych i ubogich. Działał również w Akademickim Kole Towarzystwa Szkoły Ludowej we Lwowie, po pewnym czasie został prezesem tego Koła. Na II roku studiów został członkiem “Caritas Academica”.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Po ukończeniu studiów w 1937 r. został skierowany przez władze Stronnictwa Narodowego do Tarnopola na stanowisko kierownika organizacyjnego w zarządzie Koła SN. W międzyczasie zakładał nowe Koła SN na wsi oraz założył Związek Zawodowy “Praca Polska”.

W czasie wojny:

Po wkroczeniu armii radzieckiej do Tarnopola wyjechał do Lwowa i zmienił swoją tożsamość na nazwisko Roman Stadnik.

Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

We Lwowie działał w Związku Służby Polsce (ZSP). Do końca pierwszej okupacji radzieckiej tj. 22.06.1941 r. ukrywał się na cegielni w Snopkowie. W czasie okupacji niemieckiej odkomenderowany do Rady Jedności Narodowej przy delegacie rządu z Londynu, jako przedstawiciel SN. Działał w NOW, a następnie w AK we Lwowie.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Od kwietnia 1944 r. został zastępcą Okręgowego Delegata Rządu na trzy województwa południowo-wschodnie z ramienia SN. Po wkroczeniu wojsk radzieckich do Lwowa został wyznaczony na stanowisko delegata rządu. Obowiązki te pełnił do chwili wyjazdu na zachód w październiku 1945 r.

 

Oddział względnie pion organizacyjny:Delegatura Rządu
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany przez NKWD dnia 03.06.1940 r., jednak po 2 tygodniach odsiadki uratował go radziecki “paszport”, dzięki któremu został wypuszczony.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. IV, sygn. 1320/6/1D, s. 723;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 239;

CDCN, Papiery Jerzego Węgierskiego, Okręg Tarnopol AK, sygn. 1551(2), s. 15;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 139.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?