Karczewska, Helena

Helena Karczewska

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Lejczak
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1906-05-21
Miejsce urodzenia:Hałuszczyńce
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczyła się w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Tarnopolu. Maturę zdała w 1925 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Od 1 września 1925 r. została nauczycielką w Draganówce. W kolejnych latach została dyrektorką Szkoły im. E. Orzeszkowej w Tarnopolu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Członkini Koła TSL w latach 1927-1933. Od 21 stycznia 1932 r. członkini Zarządu Koła przy ZHP w Tarnopolu. Była również od września 1926 r. komendantką hufca ZHP w Tarnopolu 09.1926 r. Działała także od czerwca 1930 r. w redakcji “Echa Nauczycielskiego” w Tarnopolu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

W 1943 r. poleciła utworzyć zastęp Szarych Szeregów w Tarnopolu.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-00-00 - 1944-00-00
Pełnione funkcje:

Nauczycielka w tajnych kompletach

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Tarnopol
Obwód AK Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. III, sygn. 1320/6/1C, s. 564;

Węgierski J., Lwowska harcerska konspiracja 1939-1949, “Skaut. Harcerskie pismo historyczne”, 2020, nr 2 (60), s. 21.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?