Winiarski, Hubert

Hubert Winiarski

pseud. Kobra, Vis, Wis

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-11-03
Miejsce urodzenia:Tarnopol
Data śmierci:1986-07-15
Miejsce śmierci:Elbląg
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Był uczniem III Gimnazjum w Tarnopolu w latach 1935/36 – 1938/39.

W czasie wojny:

W czasie pierwszej okupacji radzieckiej uczęszczał do “dziesięciolatki” z polskim językiem nauczania.

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Podczas okupacji niemieckiej był zatrudniony jako ekspedient w sklepie Wojasa.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Harcerz.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Uczestnik tajnego kursu Szkoły Podchorążych Piechoty. Brał udział w przerzucie Piotra Woźniaka “Wir” do Rumunii. Po aresztowaniu komendanta Obwodu Wiktora Wolskiego uratował akta obwodu, przenosząc je z domu aresztowanego do mieszkania rodziców.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-12-00 - 1944-12-00
Pełnione funkcje:

Początkowo informator z terenu miasta, następnie kierownik komórki legalizacji, dowódca poczty od 15.11.1943 r.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obwodu Tarnopol
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Tarnopol
Obwód AK Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Wydany przez Ludwika Sawickiego agenta NKWD oraz żołnierza AK. Złapany przez NKWD 22 grudnia 1944 r. lub w lutym 1945 r. podczas “kotła” w mieszkaniu Ludwiki Bogun “Mamy” przy ul. Lelewela gdzie znajdowała się kancelaria i punkt kontaktowy organizacji “NIE”. W kwietniu 1945 r. był sądzony we Lwowie, tam został skazany na 20 lat łagru. Wywieziony w 1947 r. do Krasnojarska, pod koniec 1955 r. został zwolniony z łagru i wrócił do kraju.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. VI, sygn. 1320/6/1F, s. 1242;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 104;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0917;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 152, 267.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?