Blicharska, Kazimiera

Kazimiera Blicharska

pseud. Kaja, Magda

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Michalik
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1921-09-22
Miejsce urodzenia:Borszczów
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Fabian
Imię matki:Klementyna
Nazwisko panieńskie matki:Wachlarz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczała do szkół powszechnych w Skałacie do 1929 r., następnie została uczennicą Szkoły im. A. Mickiewicza w latach 1929/30 – 1933/34. Potem uczęszczała do Państwowego Gimnazjum Żeńskiego im. J. Piłsudskiego w latach 1934/35- 1938/39.

W czasie wojny:

W czasie okupacji radzieckiej była uczennicą w “dziesięciolatce” z polskim językiem nauczania. Maturę zdała w maju 1941 r.

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Przed wojną i w jej trakcie pracowała w Ubezpieczalni Społecznej w Tarnopolu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

W roku 1938 została drużynową IV drużyny harcerek im. Michaliny Mościckiej w Tarnopolu.

W czasie wojny:

W czasie Wojny Obronnej w dniach 1-17 września była drużynową drużyny pogotowia harcerskiego w Tarnopolu.

Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Do WSK wstąpiła początkiem kwietnia 1942 r., wprowadziła ją Joanna Burkiewicz “Hanka”, natomiast przysięgę odbierała “Brzoza”. W lipcu 1942 r. dostała polecenie zwerbowania kilka dziewcząt do pracy w organizacji oraz zbadaniu możliwości zdobywania leków i środków opatrunkowych. W maju 1942 r. zmieniła pseudonim na “Magda”. Po spotkaniu z Janem Lewcunem “Jaś”, dostała polecenie zorganizowania przyrządów potrzebnych do szkolenia sanitarnego, które odbywało się w jej mieszkaniu od listopada 1942 r. Po zakończeniu szkolenia w marcu 1943 r. zorganizowała razem z komendantką WSK Grabowską “Grab” drużyny,  patrole i punkty sanitarne w Tarnopolu. Od lipca 1943 r. zarządzała zorganizowaną przez siebie drużyną sanitarną Okręgu Tarnopol. Przed rozpoczęciem akcji “Burza” opracowała plany alarmowania oraz mapy rozmieszczenia punktów sanitarnych. Pod koniec lipca 1943 r. przekazała swoją drużynę „Dymitrowi”, gdyż została mianowana dowódcą plutonu sanitarnego. Jej obowiązkiem było rozdzielanie przesyłek z materiałami chirurgicznymi na poszczególne punkty sanitarne oraz konserwacja i przechowywanie narzędzi. Przekazywała również do poszczególnych placówek konspiracyjne pismo “Biuletyn Informacyjny Ziemi Czerwieńskiej”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-04-00 - 1944-00-00
Pełnione funkcje:

Dowódca drużyny sanitarnej WSK Obwodu Tarnopol, dowódca plutonu sanitarnego WSK Obwodu Tarnopol

Oddział względnie pion organizacyjny:WSK
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Tarnopol
Obwód AK Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Danuta Blicharska – szwagierka, sanitariuszka WSK.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Więziona przez NKWD w czasie oblężenia miasta w kwietniu 1944 r. Po zajęciu Tarnopola przez Armie Czerwoną była kilkukrotnie zatrzymywana przez NKWD pod fałszywymi zarzutami posiadania broni. 9 maja 1944 r. wyjechała do pracy do Zbaraża a stamtąd do Czortkowa. 24 lipca 1944 r. pojechała pierwszym transportem repatriacyjnym do Przemyśla (według innych danych repatriowana z Tarnopola do Bytomia 25 grudnia 1944 r.).

 

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 87- 93;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. I, sygn. 1320/6/1A, s. 67 oraz t. IV, sygn. 1320/6/1D, s. 678;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 152;

Węgierski J., Lwowska harcerska konspiracja 1939-1949, “Skaut. Harcerskie pismo historyczne”, 2020, nr 2 (60), s. 21.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Jej mężem był od 1956 r. Czesław Blicharski, major i lotnik dywizjonu 300 w Anglii. Z nim współtworzyła obszerne “Archiwum Tarnopolskie”.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?