Łomnicka, Maria

Maria Łomnicka

pseud. Maria

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Gajda
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1975-01-09
Miejsce śmierci:Jarosław
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczennica Liceum Sióstr Świętego Józefa w Tarnopolu. Maturę zdała 04.06.1910 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Była nauczycielką Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego Lenkiewiczowej w Tarnopolu od 09.1928 r., następnie Państwowego Gimnazjum Żeńskiego w latach 1931-1939 r.

W czasie wojny:

W czasie wojny była kierowniczką Polskiej Szkoły Dziewcząt w Tarnopolu w latach 1942-44.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Członkini Podolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Tarnopolu w 1937 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Referentka WSK w Inspektoracie Tarnopol od 1943 r.  Pomagała również prof. Karolowi Wiśnieckiemu organizować Tajne Nauczanie w Inspektoracie.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Komendantka WSK Inspektoratu Tarnopol

Oddział względnie pion organizacyjny:WSK
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Tajna Organizacja Harcerska, Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Tarnopol
Sztab Inspektoratu AK Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. III, sygn. 1320/6/1C, s. 606;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 87, 103;

CDCN, Papiery Jerzego Węgierskiego, Okręg Tarnopol AK, sygn. 1551(2), s. 21;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0917;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 151.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?