Symeonides, Janina

Janina Symeonides

pseud. Jasia, Jaskółka, Żabka

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Babirecka
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1920-00-00
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczennica I klasy Państwowego Gimnazjum Żeńskiego w Tarnopolu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zaprzysiężona w 1942 r. jako kurierka w komendzie Obwodu. Od 1943 r. działała w Oddziale II komendy Okręgu. Wyjechała z płk. Studzińskim do Lwowa w marcu 1944 r. razem z 2 innymi kurierkami. Na w połowie marca 1944 r. została wysłana wraz z Katarzyną Chuchrówną do Tarnopola, aby przekazały rozkazy kpt. Żeglinowi oraz “Kalinie” i Stefani Babireckiej.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-00-00 - 1944-03-13
Pełnione funkcje:

Łączniczka w Oddziale II, kurierka

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział II Komendy Okręgu Tarnopol
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Komenda Okręgu AK Tarnopol, Inspektorat AK Złoczów
Obwód AK Zborów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Stefania Babirecka – siostra, żołnierz AK

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Po wyzwoleniu z obozu Bergen-Belsen udała się do II Korpusu we Włoszech i przez Anglię na emigrację polityczną do Kanady.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Podczas próby przedostania się do Tarnopola została aresztowana 13 marca 1944 r. przez Abwehrę w Kozowej. Udało jej się zniszczyć dekonspirujące ją papiery z rozkazami. Zawieziono ją do więzienia we Lwowie przy ul. Łąckiego. Była tam do pierwszych dni maja 1944 r. Stamtąd podczas ewakuacji więzienia w nocy z 19 na 20 lipca (lub sierpnia) tego samego roku wywieziono ją do obozu w Ravensbrücku (nr obozowy 45809), stamtąd Obdalej do Bergen-Belsen. Uwolniona w kwietniu 1945 r. przez wojska alianckie.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

W lipcu 1944 r. we Lwowie przedstawiono ją do “pośmiertnego” odznaczenia Krzyżem Walecznych.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

BJ, sekcja rękopisów, P. Woźniak, Z niw i ugorów mego życia, t. II, sygn. akc. 9/85, s. 147;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. I, sygn. 1320/6/1A, s. 17, 18;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 63, 87;

CDCN, Papiery Jerzego Węgierskiego, Okręg Tarnopol AK, sygn. 1551(2), s. 1;

Niżankowski „Żuraw” M., Z działalności AK na terenie powiatu zborowskiego, okr. Tarnopol, prowadzonej w latach 1941-1944, Opole 1975, maszynopis w zbiorach CDCN – BJ, sygn. 5/2, s. 11;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 251, 252.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?