Ślęzak, Anna

Anna Ślęzak

pseud. Negri

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Bałaj
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1908-00-00
Miejsce urodzenia:Tarnopol
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Absolwentka żeńskiego seminarium nauczycielskiego.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Nauczycielka w Tarnopolu.

W czasie wojny:

W czasie okupacji niemieckiej pracowała nadal jako nauczycielka w Tarnopolu.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Sekretarka Piotra Woźniaka gromadziła nadsyłane meldunki, z których “Wir” robił zbiorcze opracowanie i przesyłał co 10 dni do Lwowa. Prowadziła również archiwum Oddziału II, które po wkroczeniu Armii Czerwonej wywiozła z Tarnopola.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Sekretarka Oddziału II

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział II Komendy Okręgu Tarnopol
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Komenda Okręgu AK Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Działała w organizacji “NIE”, była łączniczką i sekretarką do zadań specjalnych Piotra Woźniaka. Działała potem w NZW Okręgu Rzeszowskiego, współpracując nadal z Piotrem Woźniakiem jako jego łączniczka.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowana przez UB 10 października 1948 r. w Bytomiu za działalność antykomunistyczną, podczas śledztwa brutalnie torturowana. 31 maja 1949 r. razem z Piotrem Woźniakiem była sądzona przez Rejonowy Sąd Wojskowy w Rzeszowie. Skazana na 13 lat więzienia, lecz została wypuszczona w 1954 r. i osiedliła się w Prudniuku.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

BJ, sekcja rękopisów, P. Woźniak, Z niw i ugorów mego życia, t. II, sygn. akc. 9/85, s. 147;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. I, sygn. 1320/6/1A, s. 24;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 62, 87, 259, 280, 302, 304;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 124.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?