Jani, Leopold

Leopold Jani

pseud. Ful, Feliks, Karol, Teofil

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Aleksander Matiuszyn
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1900-12-29
Miejsce urodzenia:Warszawa
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Alojzy
Imię matki:Stanisława
Nazwisko panieńskie matki:Markowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapitan
Data: 1933-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczył się w gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie do 1915 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Po ukończeniu gimnazjum, 15 lipca 1915 r. wstąpił jako ochotnik do 4 Pułku Piechoty Legionów. Służył do sierpnia 1916 r., został urlopowany z powodu zbyt młodego wieku.

Od stycznia 1917 r. rozpoczął służbę w Polskiej Organizacji Wojskowej w Częstochowie, gdzie pozostawał do marca 1918 r.

W maju 1918 r. służył w 1 Korpusie gen. Dowbór-Muśnickiego, zdemobilizowany w czerwcu tego samego roku. Następnie we wrześniu został skierowany do 4 Dywizji Piechoty pod dowództwem gen. Żeligowskiego. 8 grudnia 1918 r. dostał się do niewoli wojsk atamana Semena Petlury. Udało mu się uciec i powrócić do kraju. Do czerwca 1919 r. służył w I Batalionie 30 Pułku Piechoty. W jej szeregach brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W międzyczasie ukończył kurs szkoły podchorążych piechoty.

Brał udział w III Powstaniu Śląskim, a od października 1921 r. służył w 30 Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich w Warszawie, skąd w lutym 1925 r. przeniesiono go do KOP. Objął stanowisko dowódcy kompanii w 10 batalionie KOP “Krasne”, stacjonującej w powiecie Mołodeczno na Wileńszczyźnie.

Od 1931 r. służył w 23 Pułku Piechoty we Włodzimierzu Wołyńskim na stanowisku dowódcy 3 kompanii w I batalionie.

W czasie wojny:

W 1939 r. służył w 75 Pułku Piechoty w Chorzowie. Otrzymał przydział do I batalionu, który stacjonował w Rybniku. We wrześniu 1939 r. pełnił funkcję dowódcy 2 kompanii I batalionu 75 pp, działającego w składzie Armii “Kraków”.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Od lipca 1921 r. pracował w Wydziale II Dowództwa Okręgu Generalnego Łódź.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Szef Oddziału I w Komendzie Okręgu Stanisławów. Został przeniesiony na ten teren z Okręgu Warszawa ZWZ w grudniu 1941 r. Funkcję szefa Oddziału I pełnił do lipca 1942 r. W wyniku dekonspiracji został przeniesiony na stanowisko Komendanta Inspektoratu Rejonowego AK Chodorów.

Prawdopodobnie od 15 listopada 1942 r. był p.o. Komendanta Okręgu Stanisławów.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-12-00 - 1942-12-21
Pełnione funkcje:

Szef Oddział I, komendant Inspektoratu, p.o. komendanta Okręgu (?)

Oddział względnie pion organizacyjny:Okręg Stanisławów
Okręg:Okręg Stanisławów
Przydział: Okręg ZWZ Stanisławów (1940-1941), Okręg AK Stanisławów
Komenda Okręgu AK Stanisławów, Inspektorat AK Chodorów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Początkowo objął stanowisko dowódcy batalionu w Obwodzie ZWZ Warszawa -Mokotów. Działał tu do grudnia 1941 r., następnie został przeniesiony.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1940-05-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Obwód Warszawa-Mokotów
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Od 28 kwietnia 1945 r. przebywał we Francji, objął dowództwo nad polską kompanią wartowniczą przy armii amerykańskiej w Wersalu. Funkcję tę sprawował do sierpnia 1946 r.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez gestapo w grudniu 1942 r. Więziony we Lwowie. Przebywał w obozach koncentracyjnych: Majdanek, Oświęcim, Sachsenhausen, Bergen-Belsen. 15 kwietnia 1945 r. został uwolniony przez wojska brytyjskie.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Mazur G., Pokucie w latach drugiej wojny światowej, Kraków 1994, s.98-103;

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja Lwowska 1939-1944. Słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 84-85;

Przemsza J., Zieliński, Księga wrześniowej chwały pułków śląskich, t. 1, Katowice, s. 192, 198, 207, 213;

Serwis Polska Podziemna, Dział “Postacie” [online], http://www.dws-xip.pl/PW/bio/j13c.html [dostęp: 20.02.2022]

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Po 1946 r. jego losy są nieznane.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?