Wierchowiecki, Tadeusz

Tadeusz Wierchowiecki

pseud. Czarny

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Służył w 5 Brygadzie Pancernej.

W czasie wojny:

Podczas Wojny Obronnej służył w 63 Samodzielnej Kompani Czołgów w Modlinie. 28 września 1939 r. nadał radiogram gen. Thommee nakazujący wywieszanie białych flag na przedpolach Modlina.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Był właścicielem sklepu i warsztatu elektronicznego w Czortkowie.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Dowódca w placówce Wojsk Ochrony Pogranicza w Dzierżoniowie, informator wojskowy. Przekazywał raporty informacyjne dotyczące dyslokacji, uzbrojenia, obsady personalnej i liczebności jednostek sowieckich stacjonujących w okolicach Dzierżoniowa.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Pracownik radiostacji AK w Czortkowie, łącznik komendy Obwodu Czortków z komendą Okręgu Tarnopol, szkolił także radiooperatorki.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Łącznik

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Czortków
Obwód AK Czortków
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Działał w eksterytorialnym Okręgu Tarnopol “Nie”

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Balbus T., Ostatni kapitanowie: epilog Komendy Obszaru Lwowskiego “NIE” ewakuowanej na ziemie zachodnie Polskim, “Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 1/2, 2002, s. 171;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 130, 132.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?