Maziej, Kazimierz

Kazimierz Maziej

pseud. Nemo

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1919-00-00
Miejsce urodzenia:Tarnopol
Data śmierci:1943-12-27
Miejsce śmierci:ZSRR
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do III Gimnazjum im. M. Kopernika w Tarnopolu w latach 1933/34 – 1936/37. Potem został uczniem Liceum Pedagogicznego do którego uczęszczał w latach 1937/38 – 1938/39.

W czasie wojny:

W czasie okupacji sowieckiej uczęszczał do “dziesięciolatki” z polskim językiem nauczania w Tarnopolu w latach 1939/40.

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Pełnił obowiązki kwatermistrza w Okręgu Tarnopol ZWZ-1.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Kwatermistrz

Oddział względnie pion organizacyjny:ZWZ-1
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Tajna Organizacja Harcerska, Okręg SZP-ZWZ Tarnopol (1939-1941)
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany 26 marca 1940 r. w Tarnopolu w “kotle” urządzonym w mieszkaniu Rudolfa Weidla. Skazany na śmierć 17 października 1940 r. Ponoć rozstrzelany 27 grudnia 1940 r., jednak informacji pochodzących z PCK zmarł w ZSRR 27 grudnia 1943 r. (pismo PCK- Warszawa, B. Inf. 148/65 z dn. 04.06.1980 r.)

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. IV, sygn. 1320/6/1D, s. 662;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 21.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?