Weidel , Rudolf

Rudolf Weidel

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1910-00-00
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1940-12-27
Miejsce śmierci:Tarnopol
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Był uczniem II Gimnazjum w Tarnopolu w latach 1922/23 – 1930/31.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował jako Instruktor Przysposobienie Wojskowego.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Od 01.02.1932 r. był przybocznym w II Drużynie Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki w Tarnopolu. Potem został drużynowym I Drużyny Harcerzy im. J. Wiśniowieckiego w Tarnopolu w latach 12.1935-09.1936. Potem działał jako zastępca hufcowego ZHP w Tarnopolu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Organizator Tajnej Organizacji Harcerskiej

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zastępca komendanta Okręgu Tarnopol ZWZ-1

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca Tajnej Organizacji Harcerskiej do marca 1940 r.

Oddział względnie pion organizacyjny:TOH, ZWZ-1
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Tajna Organizacja Harcerska, Okręg SZP-ZWZ Tarnopol (1939-1941)
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

26.03.1940 w jego mieszkaniu NKWD urządziło “kocioł”. Osadzony w więzieniu wraz z 27 innymi członkami TOH. 17 października 1940 r. został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano przez rozstrzelanie 27 grudnia 1940 r. w Tarnopolu.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. VI, sygn. 1320/6/1F, s. 1218;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 146;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 21.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?