Łamasz, Kazimierz

Kazimierz Łamasz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1916-03-23
Miejsce urodzenia:Hanaczów/powiat Przemyślany
Data śmierci:2002-07-11
Miejsce śmierci:Kłodzk
Miejsce pochówku: Cmentarz Parafialny św. Jerzego w Wilkanowie
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Podoficer 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, od 04.11.1937 r. w szwadronie karabinów
maszynowych.

W czasie wojny:

Walczył w kampanii wojennej 1939 r., brał udział w szarży pod Wólką Węglową i obronie Warszawy.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Członek Koła Pułkowego 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich we Wrocławiu.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Podczas okupacji mieszkał w Hanaczowie, należał do Okręgu Lwowskiego AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

W latach 1944-1945 r. służył w II Armii (l)WP, brał udział w walkach o Berlin, został ranny pod Dreznem.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Znak Pułkowy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich;

Medal Pamiątkowy za Wólkę Węglowa;

Medal za udział w walkach o Berlin;

Medal za udział w wojnie Obronnej 1939 r.;

Odznaka Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny;

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;

Państwowa Odznaka Sportowa;

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Gromnicki J., Jazłowieccy to ułani… Wykaz żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich służących w Pułku w latach 1918-1947, bdmw, s. 112-113.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?