Twardy, Zbigniew Adam

Zbigniew Adam Twardy

pseud. Trzask, Wici

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Adam Mierzwa, Zygmunt Tarło
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-05-25
Miejsce urodzenia:Borysław
Data śmierci:1944-10-06
Miejsce śmierci:Chełm
Miejsce pochówku: Cmentarz miejski; Chełm
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Franciszka
Nazwisko panieńskie matki:Łożańska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo: 1943-03-24
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył gimnazjum w Drohobyczu w 1939 r., a następnie zdał z wynikiem pozytywnym egzamin na Wydział Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 22.08.-11.09.1939 r. pełnił ochotniczo służbę wojskową w Drohobyczu, pełniąc funkcję obserwatora na posterunku.

W czasie wojny:

Po przekroczeniu granicy węgierskiej, przedostał się do Francji, gdzie służył w 3 DP. Następnie po upadku kampanii francuskiej przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie wstąpił do Szkoły Podchorążych Artylerii w Coupar Angus oraz otrzymał przydział do 1. BS. Do Polski został zrzucony z 24/25.03.1943 r, otrzymując przydział do Okręgu Wołyń AK.

 

 

 

 

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Cichociemny. Po przejściu standardowej aklimatyzacji do życia w warunkach okupacyjnych trafił do Okręgu Wołyń AK. Został oficerem Obwodu Kowel. Na początku 1944 roku objął dowództwo oddziału konspiracyjnego „Błyskawica” w Kowlu oraz oddziałów samoobrony w pobliskich wsiach. Żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, III batalion, 50 pp; Zgrupowanie “Gromada”.

29 lutego 1944 r. został ranny w starciu pod Oździatyczami, następnie 10 kwietnia pod Stawkami.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Oficer organizacyjny Inspektoratu Rejonowego AK Kowel, Komendant Obwodu AK Kowel-miasto, okresowo komendant Obwodu AK Kowel, dowódca III batalionu 50 pp w 27 WDP AK.

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny, 27 WDP AK III/50 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

We Francji służył w 3 DP, a w Wielkiej Brytanii w 1 BS.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Virtuti Militari V Klasy

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Filar W., “Burza” na Wołyniu. Dzieje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Studium historyczno-wojskowe, Warszawa 2010, s. 117, 128, 138, 146, 147, 149, 151-153, 215, 231;

Piotrowski Cz., Wojskowe i historyczne tradycje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Warszawa 1993, s. 248;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Tochman K.A., Słownik biograficzny Cichociemnych, t. ??, Rzeszów 2002, s.;

Turowski J., Cichociemni, Warszawa 1985, s. 247;

Turowski J., Cichociemni i spadochroniarze 1941-1956, Warszawa 2009, s. 87, 92, 120, 122-124, 127, 129;

Turowski J., Cmentarze Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa 1989, s. 38;

Żołnierze Wołynia, praca zbiorowa, Warszawa 2002, s. 277.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Ranny 29 lutego 1944 r. pod Oździutyczami, po raz drugi 10 kwietnia 1944 r. pod Stawkami. Osadzony jako jeniec w obozie w Okszowie. Został wykupiony przez Polski Czerwony Krzyż i przeniesiony do szpitala w Chełmie, gdzie zmarł.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?