Wojciechowski, Kazimierz

Kazimierz Wojciechowski

pseud. Satyr

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1944-02-27/28
Miejsce śmierci:Huta Pieniacka
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Posiadał stopień naukowy inżyniera

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Przybył do Złoczowa w 1941 r. i rozpoczął tam tworzyć konspirację. Następnie zaczął dowodzić  60 osobowym oddziałem Kedywu, który podlegał bezpośrednio Józefowi Chrzanowi “Sokratesowi”. Przewodził zasadzce na oddział 30 hitlerowców w sierpniu 1942 r., który rabował mienie miejscowych gospodarzy. W drodze do miejscowości Żarkowa wraz ze swoim oddziałem oraz grupą szturmową 8 kompanii zaatakowali namierzony oddział niemiecki. Udało im się go pokonać i odbić zrabowane rzeczy, oddając je później gospodarzom. Jesienią 1942 r. przybył wraz ze swoim oddziałem wspomóc “Kniazia” i jego oddziały w walkach o Rudę Kotłową. Dowodził swoim oddziałem podczas walk z UPA w sile od ok. 500 do ok. 700 ludzi o Hutę Pieniacką w październiku 1943 r. Brał udział również w walkach o Hutę Werchobuską z UPA w sile ok. 1200 ludzi. Na wiosnę 1943 r. brał udział w likwidacji punktu obserwacyjnego na Dzwońcu. W wyniku akcji zdobyto 25 automatów MP, 25 karabinów i 7 pistoletów. W 1943 r. dowodził oddziałem Kedywu, który wraz z oddziałami radzieckiej partyzantki pod dowództwem Borysa Krutikowa wysadził most kolejowy w Płuhowie. Zginął w walce z oddziałami SS-Galizien w liczbie ok. 1500 osób, w nocy 27/28 lutego 1944 r. podczas obrony Huty Pieniackiej.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-00-00 - 1942-02-28
Pełnione funkcje:

Dowódca Kedyw-u w Hucie Pieniackiej oraz tamtejszej samoobrony.

Oddział względnie pion organizacyjny:Kedyw
Okręg:Okręg Tarnopol, Okręg Lwów
Przydział: Samodzielne placówki samoobrony (AK), Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Złoczów
Obwód AK Złoczów (52 pp AK)
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Józef Wojciechowski – brat, żołnierz AK.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 126, 127, 129 – 133;

Edward Kisielewski ps. I „Kowalski”, II „Pancerz”. Wspomnienia o Armii Krajowej Obwodu Złoczów, woj. Tarnopol, styczeń 1976, maszynopis w zbiorach CDCN – BJ, sygn. 5/2, s. 10, 12, 14, 32;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0879;

IPN-Kr, Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Nardowi Polskiemu, Władysław Bąkowski, Była taka wieś w województwie tarnopolskim…, sygn. 1/2250, s. 70;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 171, 174.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?