Kisielewski, Edward

Edward Kisielewski

pseud. Kowalski, Pancerz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1909-08-18
Miejsce urodzenia:Złoczów
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Piotr
Imię matki:Michalina
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: plutonowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: starszy sierżant
Data: 1943-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Służył w 52 pp.

W czasie wojny:

Podczas Wojny Obronnej walczył w 52 pp.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 1941 roku dokonywał rozpoznania magazynów broni po ich opuszczeniu przez żołnierzy Armii Czerwonej. Ze swojej inicjatywy pod koniec 1942 r. zrobił radioodbiorniki, które odbierały informację ze świata. Wyposażono w nie okoliczne samoobrony m.in. Hutę Pieniacką, Werchobuską i Oleską oraz oddziały partyzanckie. W jesieni 1943 r. wraz z Józefem Adaszyńskim przeprowadzał odprawę oddziałów i prowadził przygotowania obronne mające uchronić miejscowość przed atakami UPA. Na wiosnę 1944 r. polski prowokator w usługach Gestapo chciał go przekonać do współpracy pod pretekstem przed obroną UPA. Ten się nie zgodził.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-09-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Oficer łączności zewnętrznej Obwodu Złoczów, następnie oficer łączności Inspektoratu Złoczów

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obwodu Złoczów
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Złoczów
Sztab Inspektoratu AK Złoczów, Obwód AK Złoczów (52 pp AK)
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami (07.1944)

Medal Wojska

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 122;

Edward Kisielewski ps. I „Kowalski”, II „Pancerz”. Wspomnienia o Armii Krajowej Obwodu Złoczów, woj. Tarnopol, styczeń 1976, maszynopis w zbiorach Archiwum Tarnopolskiego, Armia Krajowa Okręg Tarnopol sygn. 5/2;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3-6899;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 168, 170, 172, 173.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?