Stysło, Klaudiusz

Klaudiusz Stysło

pseud. Biały, Kajtek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1944-06-10
Miejsce śmierci:Pawluki
Miejsce pochówku: Cmentarz Powązkowski w Warszawie
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Dowódca 1. plutonu kompani saperów 27 WDP na Wołyniu. Zginął w akcji forsowania Bugu w rejonie Stawek przy przebijaniu się na Lubelszczyznę.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK 45 pp kompania warszawska
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Żołnierze Wołynia, Warszawa 2002, s. 272;

Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, nr 1(13) rok 4, Warszawa styczeń-marzec 1987;

K. Doliński, 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej: Wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, Sigillum, Lublin 2016.;

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie;

Fijałka M., 27 WDP;

Turowski J. Pożoga;

Turowski J., Cmentarze Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa 1989, s. 44.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Istnieją rozbieżności dotyczące przydziału organizacyjnego oraz daty śmierci. Służył w kompanii warszawskiej lub I/45 pp 27 WDPAK. Zginął 09.06.1944 r. lub 10.06.1944 r. pod Pawlukami.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?