Pempel, Stanisław

Stanisław Pempel

pseud. Andrzej

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1924-00-00
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Szkołę Powszechną nr 8 im. Marii Magdaleny i dwie klasy Gimnazjum nr 570 im. Szczepanowskiego.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Działał w OPL i łączności jako harcerz 5 Lwowskiej Drużyny Harcerskiej “Orląt” harcmistrza Z. Kozłowskiego.  Następnie został członkiem Tajnej Organizacji Harcerskiej, której zadaniem było zbierać porzuconą broń i amunicję. Przeszkolenie wojskowe przeszedł w 5 LDH pod okiem harcmistrza Stefana Gajerskiego ps. “Rysiek”, a po jego awansie działał w 3 LDH Romualda Kaznochy ps. “Staszek”.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od jesieni 1941 roku po reorganizacji Obszaru został członkiem Grupy Zygmunta Langa ps. “Ostoja”. Pracując w firmie Carlewitz na ul. Rynek 31 oraz przy Kanalizacji i Wodociągach jednocześnie wspomagał kontrwywiad AK. Dzięki swojej pracy miał dostęp do różnych kancelarii niemieckich instytucji tj. Stadthauptman, Kreishauptman, zbierał dla konspiracji blankiety firmowe, wzory pieczątek i podpisy. W sierpniu 1943 roku brał udział w tajnym kursie dla podchorążych.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Kurier

Oddział względnie pion organizacyjny:Wydział II Komendy Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Po wykupieniu z obozu przez AK wyjechał do Warszawy wraz z siostrą. Brał udział w Powstaniu Warszawskim jako członek Kompanii Ochrony Kwatery Głównej – grupa „Naryz” porucznika Damazego.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Jan Pempel, ojciec był działaczem konspiracyjnym w jego domu mieściła się placówka kontaktowa AK;

Stefan Pempel, brat był kierownikiem referatu legalizacji Oddziału II/b kontrwywiadu sztabu Komendy Obszaru.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez Gestapo w poniedziałek z 4/5 października 1943 roku oraz przewieziony do aresztu na ul. Łąckiego wraz z resztą członków rodziny: ojcem, matką, siostrą Marią i bratem Jurkiem. Zwolniony z więzienia 11 marca 1944 roku i przeniesiony wraz z siostrą do obozu przejściowego na Pierackiego, gdzie 14 marca 1944 roku został wykupiony przez AK.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Pempel S., Wspomnienia z aresztowania grupy członków sztabu Obszaru Południowo-Wschodniego AK we Lwowie 4/5. X. 1943 r., (bdmw), rękopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb 444/01.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?