Opacki, Józef

Józef Opacki

pseud. Bolesław, Mohort, Prus

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1902-01-30
Miejsce urodzenia:Czortków
Data śmierci:1982-08-06
Miejsce śmierci:Sosnowiec
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Posiadał tytuł naukowy profesora.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Brał udział w walkach o niepodległość Polski. Służył w Ochotniczej Armii Wschód oraz Lwowskiej Legii Akademickiej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował jako nauczyciel w gimnazjów w Czortkowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Dyrektor Państwowego Archiwum w Gliwicach, piastował także funkcję kierownika referatu kultury i sztuki. Po 1950 r. pracował w spółdzielczości.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Był redaktorem “Znicza Podola”.

W czasie wojny:

Został redaktorem “Strażnicy Kresowej”.

Po wojnie:

Pełnił funkcję instruktora ZHP.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Będąc harcmistrzem zorganizował Szare Szeregi w 1939 r., które działały w POWW gen. Januszajtisa. Pod jego pieczą harcerze wydawali czasopismo konspiracyjne “Ogniwo” w Czortkowie Następnie został komendantem Pogranicza Wschodniego Obszaru Szarych Szeregów.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

W latach 1943 – 1944 r. był wyznaczony na starostę w Czortkowie z ramienia Okręgowej Delegatury Rządu. Pełnił również funkcję zastępcy Kazimierza Świrskiego w ekspozyturze Wydziału Wojskowego w Okręgu II Tarnopol Oddział IX.

Oddział względnie pion organizacyjny:Szare Szeregi, Wydział Wojskowy w Okręgu II Tarnopol Oddział IX
Okręg:Okręg Tarnopol, Okręg Lwów
Przydział: Polska Organizacja do Walki z Wrogiem, Okręg AK Tarnopol
Komenda Okręgu AK Tarnopol, Inspektorat AK Czortków
Obwód AK Czortków
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

W Czortkowie działał w organizacji “NIE”. Wydawał wtedy czasopisma konspiracyjne “Informator Podolski” (od 1944 r.), “Ekspres Podolski” z podtytułem “Wolność, Niepodległość, Całość” oraz “Strażnicę Kresową” z podtytułem “Wolność i Niepodległość”. Ostatnie z czasopism ukazywało się Górnym Śląsku do połowy 1946 r. w Zabrzu, gdzie zamieszkał. Zaangażował się wtedy w eksterytorialny Okręg Tarnopolski “WiN”.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Honorowy “Za zasługi” Małopolskiej Straży Obywatelskiej

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Papiery Jerzego Węgierskiego, Okręg Tarnopol AK, sygn. 1551(2), s. 13, 14, 20;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 23;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 139, 216, 270, 286.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?