Widawski, Józef

Józef Widawski

pseud. Józek, Wit

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1914-00-00
Miejsce urodzenia:Janów
Data śmierci:1941-06-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Andrzej
Imię matki:Paulina
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podchorąży [podporucznik]
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Posiadał wykształcenie średnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W latach 1936-1937 służył w wojsku.

W czasie wojny:

W trakcie trwania wojny obronnej otrzymał rozkaz mobilizacyjny i trafił na front. Podczas jednej z bitew został ranny od granatu, leczył się następnie w szpitalu w Otwocku. Pod koniec listopada wrócił do Równem.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Był nauczycielem w Równem.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Od 1929 r. należał do Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

ZWZ Równe

Zajmował się tworzeniem i usprawnianiem działalności ośrodków ZWZ na ziemiach wcielonych do ZSRR.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Adiutant

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wołyń, Okręg Lwów
Przydział: Okręg Wołyń ZWZ (1941-1942)
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany 30.03.1940 r. we Lwowie wraz z Piotrem Marciniakiem i przewieziony do więzienia w Drohobycznu. Prawdopodobnie zamordowany w więzieniu w 06.1941 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939-5 II 1946, Katowice 2007, s.;

Ocaleni od zapomnienia: Józef Widawski, [online:] https://monitorwolynski.com/pl/news/2243-19815# (dostęp 30.03.2022 r.);

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 20;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 278.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?