Rzaniak, Kazimierz

Kazimierz Rzaniak

pseud. Garda, Kajzer

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1911-02-17
Miejsce urodzenia:Gołuska
Data śmierci:1983 r.
Miejsce śmierci:Toruń
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data: 1935-10-15
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył gimnazjum państwowe im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Powołany do wojska w 1932 r. do 5 pp, a następnie w Szkole Podchorążych Piechoty i  Artylerii.

W latach 1935 – 37 dowódca plutonu 3 Pułku Artylerii Ciężkiej.

W 1935 r. został dowódcą plutonu w 14 Dywizjonie Artylerii Ciężkiej

Po 1938 r. przeszedł do pracy w organach wywiadu i kontrwywiadu

 

 

 

 

W czasie wojny:

Walczył w kampanii wrześniowej.

Od 1939 r. włączył się do działalności ZWZ i AK.

Na początku 1943 r. został skierowany na Wołyń.

 

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Na początku 1943 r. został skierowany na Wołyń i objął stanowisko zastępcy Szefa oddziału II (wywiad) w Sztabie Okręgu Wołyńskiego AK

Na początku 02.1944 r. mianowany dowódca Zgrupowania “Osnowa”  obejmując również funkcje dowódcy 23 pp.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

dowódca Zgrupowania “Osnowa”

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK 23 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: 27 WDP AK
Zgrupowanie „Osnowa” 27 WDP AK
Dowództwo Zgrupowania „Osnowa” 27 WDP AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Prawdopodobnie aresztowany przez NKWD. Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. W kilku wydaniach książkowych i biuletynach podawano, że zginął nad Prypecią, bo nikt go nie widział po sowieckiej stronie Prypeci i na zgrupowaniu w lesie Żabka k/Kierc.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Bejze B., Galiński A., Martyrologia duchowieństwa polskiego 19391956, Łódź 1992, s. 121;

Doliński K., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej: wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, (oprac.) Goś E., Lublin 2016, s. 111;

Filar W., “Burza” na Wołyniu. Dzieje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Studium historyczno-wojskowe, Warszawa 2010, s. 101, 113, 128, 136, 138, 171, 231, 244, 249251 ,254255, 257, 259, 261262, 305;

Ostrowski R., Grabownica Starzeńska: kartki z dziejów wsi, Rzeszów 2009;

Piotrowski C., Wojskowe i historyczne tradycje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Warszawa 1993, s. 242;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 276.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Istnieją rozbieżności dotyczące daty śmierci.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?