Kostial , Dominik

Dominik Kostial

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1899-01-30
Miejsce urodzenia:Datynie Dolne/ Śląsk Cieszyński
Data śmierci:1974-07-17
Miejsce śmierci:Jelenia Góra
Miejsce pochówku: Jelenia Góra
Rodzice
Imię ojca:Franciszek
Imię matki:Barbara
Nazwisko panieńskie matki:Jureczek
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: sierżant
Data: 1919-12-20
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczył się w polskiej szkol powszechnej w Szenowie i Ostrawie.

Uzyskał maturę we Lwowie w 1924 r. w ramach kursu uzupełniającego dla uczniów-żołnierzy przy Dowództwie Okręgu Korpusu nr VI.

W 1926 r. wstąpił do seminarium duchownego we Lwowie i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne na WT UJK, które ukończył w 1931 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 17 marca 1917 r. służył w armii austro-węgierskiej w tzw. landszturmach. Od lipca 1917 r. do lutego 1918 r. walczył na froncie włoskim i niemieckim. 20 grudnia 1918 r. w stopniu kaprala rozpoczął służbę wojskową w WP w 10 Dywizji Piechoty, Dowództwo Okręgu Korpusu nr VI i nr IV 1 Batalion KOP “Budsław” 3 Brygady Ochrony Pogranicza. Od 5 listopada 1920 r. był podoficerem zawodowym. Brał udział w walkach na Śląsku Cieszyńskim, w wojnie ukraińsko-polskiej w Galicji Wschodniej i wojnie polsko-bolszewickiej. Pracował Rejonowej Intendenturze w Skierniewicach. W 1926 r. zakończył służbę wojskową.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Kierownik Rejonowej Intendentury w Skierniewicach.

Katecheta i wikariusz w parafii Buczacz w latach 1931-1933, następnie administrator w parafiach Kowalówka, Byczkowce i Petlikowicach Nowych. Uczył religii w lwowskich szkołach powszechnych.

W czasie wojny:

Administrator parafii Matki Bożej Różańcowej we Lwowie-Kleparowie.

Po wojnie:

Pełnił funkcje wikariusza, administratora, katechety oraz proboszcza w parafiach we Wrocławiu i Jeleniej Górze.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Będąc katechetą i administratorem w parafii Petlikowice Nowe, założył tam Akcję Katolicką i koło ministrantów, angażował się w budowę kościoła i plebanii.

W czasie wojny:

Podczas okupacji prowadził kuchnię dla biednych i organizował pomoc Żydom.

Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Współpracował z władzami Polskiego Państwa Podziemnego w zakresie pomocy biednym i Żydom.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

W styczniu 1951 r. został aresztowany przez UB pod zarzutem współpracy z podziemnymi organizacjami i krytykowania władz państwowych. Przebywał w więzieniu 3 miesiące.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Leszczyński M., Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Słownik biograficzny, Warszawa 2020, s. 362.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?