Rerutko, Jan

Jan Rerutko

pseud. Drzazga

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1918-00-00
Miejsce urodzenia:Kraków
Data śmierci:1943-11-06
Miejsce śmierci:Rafałówka/ Hermanówka
Miejsce pochówku: Cmentarz rzymsko-katolicki w Przebrażu
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1938 r. ukończył Szkołę Podchorążych w Komorowie.

Dowódca plutonu w 80 pp w Słonimie.

W czasie wojny:

Wałczył w kampanii wrześniowej w ramach SGO Polesie.

W latach 1940-1942 współorganizował szlak kurierski do Budapesztu.

W 05.1943 r. został skierowany na Wołyń. W 07.1943 r. został organizatorem i pierwszym dowódcą Oddziału Partyzanckiego “Łuna”.

 

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Organizował i był pierwszym dowódcą, sformowanego rozkazem Inspektoratu AK Łuck, Oddziału Partyzanckiego “Łuna”. Jego oddział walczył z UPA i Niemcami. Wspierał obronę Przebraża przed atakami nacjonalistów ukraińskich.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca Oddziału Partyzanckiego “Łuna”.

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK, OP "Łuna"
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944), 27 WDP AK
Inspektorat Rejonowy AK Łuck „Łuna”, „Osnowa”
Zgrupowanie „Osnowa” 27 WDP AK
Oddział Partyzancki „Łuna”
Batalion „Krwawa Łuna” I/24 pp 27 WDP AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Boradyn Z., Chmielarz A., Piskunowicz H., Z dziejów Armii Krajowej na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1941–1945). Radom 1997;

Dudek T., Przebraże 1943, Warszawa 2019, s. 112, 138, 153, 161, 168, 169, 170;

Filar W., “Burza” na Wołyniu. Dzieje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Studium historyczno-wojskowe, Warszawa 2010, s. 110, 217;

“Głos Emigracji i Kwartalnik Kresowy”, nr 16, Londyn 2003, s. 12-14;

Korab-Żebryk R., Operacja wileńska AK, Warszawa 1985;

Ney-Krwawicz M., Struktura Organizacyjna Armii Krajowej, “Mówią Wieki” 1986, nr 9;

Piotrowski C., Wojskowe i historyczne tradycje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Warszawa 1993, s. 251;

Turowski J., Cmentarze żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa 1989, s. 23;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 265.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Został zamordowany przez sowieckich partyzantów, kiedy odmówił podporządkowania im swojego oddziału.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?