Ożarowski, Filip Stanisław

Filip Stanisław Ożarowski

pseud. Mietlica

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1922-04-30
Miejsce urodzenia:Zasmyki
Data śmierci:2019-09-13
Miejsce śmierci:Chicago
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkołę podstawową. Uczęszczał do Państwowej Szkoły Rolniczej, którą nie ukończył ze względu na wybuch wojny.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Uczestniczył w walkach o Warszawę, Wał Pomorski i Berlin.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od lipca 1943 r. służył w polskiej samoobronie na Wołyniu w składzie OP “Jastrzębia”. Ranny w nogę podczas walk z UPA w miejscowości Dażwa 26 października 1943 r. Od 1944 r. żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK II/50 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944), 27 WDP AK
Inspektorat Rejonowy AK Kowel „Kuźnia”, „Gromada”
Zgrupowanie „Gromada” 27 WDP AK
Oddział Partyzancki „Jastrząb”
Batalion „Jastrzębia” II/50 pp 27 WDP AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Po zwolnieniu z łagru żołnierz 1 Brygady Artylerii Armat 1 Armii Wojska Polskiego

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez NKWD podczas Akcji “Burza” i zesłany wgłąb Rosji do łagru w obwodzie tulskim.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

W latach 1945-1946 był więziony przez polskie władze komunistyczne

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Medal “Pro Patria”

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Autor publikacji książkowych poświęconych walkom na Wołyniu

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Filar W., “Burza” na Wołyniu. Dzieje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Studium historyczno-wojskowe, Warszawa 2010, s. 216, 225;

Nekrolog śp. ppor. Filipa Stanisława Ożarowskiego, [online:] https://www.kombatanci.gov.pl/en/po%C5%BCegnania/1851-nekrolog-%C5%9Bp-ppor-filipa-stanis%C5%82awa-o%C5%BCarowskiego.html (dostęp 25.04.2021 r.);

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 260.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?