Bieńko, Wacław

Wacław Bieńko

pseud. Biały

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-05-14
Miejsce urodzenia:Hancewicze
Data śmierci:2020-01-31
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował w nadleśnictwie od 1958 r. do 1971 r.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Został zaprzysiężony na Placówce 313 w Bieńkiewiczach. Przydzielony do Okręgu Lida w oddziale por. Jana Borysewicza ps. “Krysia” w II/77 pp AK. Prowadził wywiad i gromadził broń dla oddziału. Brał udział w likwidacji Gestapo w Raduniu oraz Wermachtu w Weronowie, uwalnianiu aresztowanych żołnierzy AK pod Szczuczynem i z więzienia w Lidzie, likwidacji bunkrów niemieckich na rzece Myto oraz w większości walk 77 pp AK do sierpnia 1944 r.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-01-00 - 1944-08-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany 28 listopada 1944 r. i wyrokiem sądu skazany na 10 lat obozu. Zesłany na Syberię w Siewiernyj Sachalin. W 1955 r. wyjechał do Prokopiewska. Wrócił do Polski w ramach repatriacji.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Więźnia Politycznego

Order Męczeństwa i Zwycięstwa dla Represjonowanych od 1939 do 1989 r. za Walkę o Polskę Wolną i Sprawiedliwą

Kombatancki Krzyż Zasługi

Krzyż Zesłańców Sybiru

Odznaka Pamiątkowa “Akcji Burza”

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Orzeł Biały”, 2020, R. XXXI, nr 3 (339), s. 38-39.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?