Baran, Zbigniew

Zbigniew Baran

pseud. Pirat

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1918-07-07
Miejsce urodzenia:Biała Cerkiew k. Tarnopola
Data śmierci:1950-06-22
Miejsce śmierci:Rawicz
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Stanisław
Nazwisko panieńskie matki:Krępowicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczył się w szkole powszechnej w Białej Górce, następnie ukończył Szkołę Rolniczą.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Odbył służbę wojskową w 1937 r. i rozpoczął 8-miesięczny kurs CWŻ w Grudziądzu. Następnie służył w żandarmerii WP w Krzemieńcu – 2 Dywizjon Żandarmerii w Lublinie, Posterunek Krzemieniec. Przed wojną przeniesiony do Kowla.

W czasie wojny:

Walczył w czasie wojny obronnej w okolicach Biłgoraju, tam został rozbity jego oddział.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował jako robotnik kolejowy przy budowie dróg oraz w urzędzie pracy w Tarnopolu.

Po wojnie:

Pracował w Wojewódzkim Urzędzie Ziemskim w Zbarażu i w później w Czortkowie, gdzie pełnił funkcje zastępcy kierownika w gospodarstwie pomocniczym. Następnie pracował w Komitecie Repatriacyjnym w Tarnopolu.

W sierpniu 1945 r. ewakuował się do Polski i osiedlił się w Kłodzku, gdzie rozpoczął pracę jako inspektor rolny i referent osadnictwa w tamtejszym oddziale PUR, a następnie jako dysponent i zastępca kierownika w dziale rolniczym tamtejszej PCH.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zaprzysiężony we wrześniu 1941 r. Został kolporterem “Biuletynu Informacyjnego” i konspiracyjnym archiwistą. Zbierał także informacje o działalności kolaborantów i ukraińskich organizacji. Działał w komórce wywiadu kolejowego, gdzie jego zadaniem była obserwacja i notowanie ruchów niemieckich transportów wojskowych. Od 1943 r. pracował w komórce legalizacyjnej Komendy Obwodu w Czortkowie.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-09-00 - 1945-00-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obwodu AK Czortków
Okręg:Okręg Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Działał w tarnopolskiej siatce organizacji “NIE”. Zajmował się rozprowadzaniem podziemnej prasy, wystawiał dokumenty legalizacyjne, gromadził broń.

Otrzymał rozkaz od kpt. Żeglina ps. “Ordon” zlikwidowania współpracowników sowieckich służb bezpieczeństwa z Tarnopola – Ludwika Sawickiego i Emila Końskiego. Rozkazu nie wykonał.

Zimą 1946 r. został komendantem Rejonu Kłodzko krypt. “Kolumna” w eksterytorialnym Okręgu Tarnopolskim AK-WiN. Pozyskiwał informacje  o działalności MO, UB, (l)WP i Armii Czerwonej oraz o działalności partii politycznych. Poza tym odnawiał kontakty z wysiedleńcami z woj. tarnopolskiego oraz kolportował “Strażnicę Kresową”, “Wolność i Niepodległość”.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Zaprzysiężony za pośrednictwem kolegi Juliana Berga ps. “Wicher”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Od kwietnia 1948 r. inwigilowany przez organy bezpieczeństwa. 5 kwietnia 1949 r. został aresztowany w Kłodzku przez funkcjonariuszy PUBP i WUBP z Wrocławia. Przewieziony do Wydziału Śledczego we Wrocławiu. 25 czerwca 1949 r. został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu na 12 lat pozbawienia wolności. Wyrok odbywał najpierw we Wrocławiu, a później w Rawiczu. 24 kwietnia 1950 r. został umieszczony w szpitalu więziennym. 22 czerwca 1950 r. zmarł, a jego zwłoki zostały pogrzebane na więziennej działce cmentarza parafialnego.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Balbus T., Konspiracja dolnośląska AK-WiN, Leksykon, Wrocław 2000, s. 39-40;

Bohater Kłodzko, [online:], https://bohaterklodzko.wordpress.com/baran-zygmunt-1918-1950/ (dostęp: 07.06.2021).

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?