Banach, Michał

Michał Banach

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1897-09-29
Miejsce urodzenia:Kopczyńce
Data śmierci:1977-11-25
Miejsce śmierci:Opole
Miejsce pochówku: Cmentarz w Opolu-Półwieś
Rodzice
Imię ojca:Marcin
Imię matki:Katarzyna
Nazwisko panieńskie matki:Warszylewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do szkoły powszechnej w Kopyczyńcach, a następnie do gimnazjum w Tarnopolu i w VI c.k. Gimnazjum we Lwowie. W 1917 zdał maturę i wstąpił do seminarium duchownego we Lwowie oraz rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne na WT Uniwersytetu Lwowskiego,

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Wikariusz we lwowskich parafiach oraz nauczyciel religii w szkołach średnich we Lwowie. Ponadto pełnił funkcję notariusza Sądu Metropolitalnego, sekretarza Kapituły Metropolitalnej Lwowskiej Obrządku Łacińskiego i sekretarza Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Kapłanów dla archidiecezji lwowskiej, przemyskiej, tarnowskiej i krakowskiej.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Katecheta w Państwowym Gimnazjum Żeńskim od 1945 r. do 1951 r. Pełnił także funkcję referenta i wizytatora ds. szkolnych oraz godność radcy diecezjalnego kurii biskupiej w Opolu. Przeszedł na emeryturę 1957 r.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Działał w Towarzystwie Szkoły Ludowej i Polskim Towarzystwie Gimnastycznym “Sokół”.

W czasie wojny:

Brał udział w tajnym nauczaniu.

Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Złoty Krzyż Zasługi (1953 r.)

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1954 r.)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Leszczyński M., Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Słownik biograficzny, Warszawa 2020, s. 20-22.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?