Bajer, Franciszek

Franciszek Bajer

pseud. Szymon

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1911-11-14
Miejsce urodzenia:Podwołoczyska
Data śmierci:1986-10-14
Miejsce śmierci:Kielce
Miejsce pochówku: Bystrzyca Kłodzka
Rodzice
Imię ojca:Karol
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:Łucków
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczył się w szkole powszechnej w Podwołoczyskach, a następnie uczęszczał do II Państwowego Gimnazjum w Tarnopolu. W 1930 zdał maturę i w 1932 r. wstąpił do seminarium duchownego we Lwowie oraz rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne na WT UJK.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Od listopada 1939 r. pełnił funkcję ekspozyta przy kościele filialnym w Reniowie.

Po wojnie:

Od 1950 r. pracował w administraturze apostolskiej we Wrocławiu. Pełnił funkcję administratora parafii Jordanów i Nasławice. Ponadto prowadził pracę duszpasterską w 8 kościołach i kaplicach. Od października 1951 r. pełnił funkcję administratora w parafii Szewce i Przeworno, od 1957 w Bystrzycy Kłodzkiej. 18 czerwca 1986 r. przeszedł na emeryturę.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Brał udział w tworzeniu struktur wywiadowczych AK na terenie pow. Zborów (posiadał radioodbiornik) oraz działał w harcerstwie.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Kapelan w powiecie Zborów.

Oddział względnie pion organizacyjny:Obwód Zborów AK
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Samodzielne placówki samoobrony (AK), Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Złoczów
Obwód AK Zborów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Więziony przez Gestapo w Tarnopolu i Zborowie.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Leszczyński M., Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Słownik biograficzny, Warszawa 2020, s. 14-15;

Łuciów W., W dolinie Seretu: młodzież polska w walce z UPA 1939-1945, Wałbrzych 2006, s. 26-29.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?