Adamiuk, Antoni Władysław

Antoni Władysław Adamiuk

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1913-12-18
Miejsce urodzenia:Old Forge, Scranton/ Pensylwania
Data śmierci:2000-01-25
Miejsce śmierci:Opole
Miejsce pochówku: Cmentarz franciszkanów na Górze Św. Anny
Rodzice
Imię ojca:Andrzej
Imię matki:Józefa
Nazwisko panieńskie matki:Krzyżanowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do szkoły powszechnej w Maksymówce w latach 1921-1925, a następnie do II Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Tarnopolu (1925-1933). Po maturze wstąpił do seminarium duchownego we Lwowie i rozpoczął naukę w seminarium na WT UJK. W 1939 r. uzyskał tytuł magistra teologii.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Wikariusz w parafii Busk od 1 sierpnia 1939 r.

W czasie wojny:

Podczas ekspatriacji w czerwcu 1944 r. wyjechał z Buska do diecezji tarnowskiej. W lipcu 1945 r. przyjechał na Ziemie Zachodnie i kolejno podejmował pracę duszpasterską w Szonowie, Braciszowie i Równem.

Po wojnie:

Uczył religii w Głubczycach, Klisinie i Szonowie. 24 listopada 1962 r. otrzymał godność szambelana papieskiego. 30 kwietnia 1970 r. został mianowany biskupem pomocniczym w Opolu. Ponadto był wykładowcą katechetyki i pedagogiki w WSD w Opolu i Nysie. W 1989 r. przeszedł na emeryturę.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:

Od września 1941 r. brał udział w tajnych kompletach.

Po wojnie:

Należał do Komisji Katechetycznej oraz Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Trzeźwości KEP, a także był honorowym członkiem Towarzystwa Miłośników Lwowa.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Leszczyński M., Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Słownik biograficzny, Warszawa 2020, s. 4-5.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?