Mierzwiński, Piotr

Piotr Mierzwiński

pseud. Wierny

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Jan Jarocki [podczas internowania]
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1981-09-16
Miejsce śmierci:Anglia
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Elew Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich w Nisku. Służył w IV batalionie pancernym w Brześciu nad Bugiem.

W czasie wojny:

Służył w 90 samodzielnej kompanii czołgów rozpoznawczych “Wilk”.

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

W Anglii działał w polskim środowisku kombatanckim.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Brał udział w akcjach bojowych 30 Poleskiej Dywizji AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

dowodził oddziałem partyzanckim AK na Polesiu

Oddział względnie pion organizacyjny:30 DP AK
Okręg:Okręg Polesie
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Po udanej ucieczce wraz z innymi więźniami przedostał się w kierunku Wieprza, a następnie wstąpili do I plutonu oddziału Orlika.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po rozbrojeniu dywizji w Otwocku, uniknął aresztowania i ukrywał się przez jakiś czas. Został aresztowany przez NKWD, wcielony do wojska, a następnie przewieziony do obozu dla internowanych w Skrobowie. Posługiwał się fałszywymi danymi jako szeregowy Jan Jarocki. Był pomysłodawcą i organizatorem ucieczki z obozu.

 

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Orzeł Biały”, r. XXX, 2019, nr 4 (328), s. 6;

Ślaski J., Skrobów. Dzieje obozu NKWD dla żołnierzy AK 1944-1945, Warszawa 1990, s. 30,33,77-78.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Wyemigrował do Anglii

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?