Marcinek, Bartłomiej

Bartłomiej Marcinek

pseud. Kormian

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1905-09-22
Miejsce urodzenia:Leszczany
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Adam
Imię matki:Balbina [Barbara]
Nazwisko panieńskie matki:Sobańska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: sierżant
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Wojsko Polskie, batalion lotniczy w Poznaniu, fotolaborant.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBOWiD Chełm karta kombatancka nr 006062 z dn. 1976-02-19;

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Walki w rejonach Jagodzin, Rymacze, Rakowca i Zamłynia.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1940-05-03 - 1944-07-22
Pełnione funkcje:

Dowódca plutonu.

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK I/43 pp,
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

major Sztumberk-Rychter Tadeusz ps. Żegota

porucznik Markiewicz Ryszard ps. Mohort

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

W latach 1945-00-00 – 1946-00-00 5 razy wzywany na przesłuchanie.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

trzykrotnie Medal Wojska Polskiego nr 32576

Krzyż Armii Krajowej nr 29015 z dn. 1983-11-25

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Akt Nowych, ŚZŻAK Okręg Wołyński, sygn. 6;

Archiwum ŚZŻAK oddział w Warszawie;

Fijałka M., 27 Wołyńska Dywizja Armii Krajowej, Warszawa 1987, s. 17;

Żołnierze Wołynia, Warszawa 2002, s. 255.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?