Makrocki, Piotr

Piotr Makrocki

pseud. Dąbek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1927-12-20
Miejsce urodzenia:Ossa
Data śmierci:1993-00-00
Miejsce śmierci:Radom
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Władysław
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: porucznik rezerwy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

1944-09-01 – 1945-05-09 Ludowe Wojsko Polskie.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBOWiD Radom legitymacja nr 0155/33;

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Walka z UPA i wojskami niemieckimi w rejonie Bielina, lasów Szackich i Perypeci.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-11-19 - 1944-05-15
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK, I/23 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

sierżant Jan Koc ps. Karas – dowódca plutonu

podporucznik Władysław Cieśliński ps. Piotruś Mały – dowódca kompanii

porucznik Zygmunt Górka-Grabowski ps. Zając – dowódca batalionu

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

1944-09-01 – 1945-05-09 Ludowe Wojsko Polskie.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

1944-05-16 – 1944-06-30 obóz w Brześciu.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

1944-07-20 – 1944-08-25 aresztowany przez NKWD, przebywał w więzieniu w Siemiatyczach.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Akt Nowych, ŚZŻAK Okręg Wołyński,, sygn. 6; sygn.7, Lig, str.31;

Archiwum ŚZŻAK oddział w Warszawie, Okręg Wołyń;

Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, nr 3(39) rok 10, Warszawa lipiec-wrzesień 1993;

K. Doliński, 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej: Wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, Sigillum, Lublin 2016;

Żołnierze Wołynia, Warszawa 2002, s. 254.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?