Łaszkowski, Władysław

Władysław Łaszkowski

pseud. Rak

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1913-11-14
Miejsce urodzenia:Wólka Markowiecka
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Konstanty
Imię matki:Amelia
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

01.09.1927 – 26.06.1933 r.- przysposobienie wojskowe piesze
01.09.1933 – 01.09.1939 r. – przysposobienie wojskowe konne

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 06.1942 do 01.1944 r. pozostawał w konspiracji. Od 01.1944 r. żołnierz 27. Wołyńskiej Dywizji AK. Na początku dowódca taboru w 2 kompanii “Motyla”, po przejściu przez tory dowódca drużyny w kompanii – walczył do rozbrojenia w 07.1944 r. pod Lubartowem.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:do 1944-07-00
Pełnione funkcje:

dowódca taboru, drużyny

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK I/50 pp, 2 komp., 2 plut.
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Zbigniew Ścibor- Rylski “Motyl”, Michał Fijałka “Sokół”, komendant Kazimierski

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej, nr leg. 47006, 19.09.1990 r.
Medal Wojska, nr leg. 38810, z dn. 15.08.1990 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), teczka osobowa Łaszkowski Władysław;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 253.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?