Lewenda Błaszczak, Kazimiera

Kazimiera Lewenda Błaszczak

pseud. Kicia

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Błaszczak
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1927-02-01
Miejsce urodzenia:Kowel
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Władysław
Imię matki:Janina
Nazwisko panieńskie matki:Jakubowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: porucznik
Data: 2002-07-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończyła Szkołę Powszechną Nr 5 w Kowlu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracowała w jajczarni, a od 1942 r. w zakładach rzemieślniczych jako pomoc krawiecka.

Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Należała do harcerstwa.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 01.1943 r. działała w konspiracji. Jeszcze przed złożeniem przysięgi dołączyła jako sanitariuszka do szpitala polowego “Gromada”.

Data zaprzysiężenia:1943-04-10
Czasookres:1943-01-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Sanitariuszka

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (z dn. 25.03.1981 r., leg. nr 362-81-41)

Krzyż Armii Krajowej (z dn. 25.11.1983 r., leg. nr 28994)

Krzyż Partyzancki (z dn. 15.06.1979 r., leg. nr 118-73-22)

Medal Wojska (z dn. 15.08.1948 r.)

Medal Zwycięstwa i Wolności ( z dn. 26.02.1986 r.)

Medal za Zasługi dla Obronności (z dn. 10.10.1974 r., leg. nr B-158385)

Odznaka Weterana Walk o Niepodległość (z dn. 01.09.1995 r.)

Odznaka Grunwaldzka (z dn. 05.01.1974 r., leg. nr 42/74)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

AAN, ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej Indeks nazwisk, sygn. 6, s. 16;

Doliński K., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej: wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, (oprac.) Goś E., Lublin 2016, s. 28;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2004, nr 2 (82), s. 281-282;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 3, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 281-282;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 252.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?