Lewczuk, Janina

Janina Lewczuk

pseud. Spłonka

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Zygmunt
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1914-11-03
Miejsce urodzenia:Ostrowy Górnicze
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Piotr
Imię matki:Józefa
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ŚZŻAK

ZBoWiD (leg. nr 0758656)

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Konspiracja Kowel w ramach 27. Wołyńskiej Dywizji AK, zgrupowanie “Gromada” – łączniczka i zastępca oficera broni Stefana Lewczuka “Granata”. Zakup, dostarczanie, przechowywanie broni.

Data zaprzysiężenia:1941-08-02
Czasookres:Do 03.1944
Pełnione funkcje:

Łączniczka

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Stefan Lewczuk “Granat”

major Jan Szatowski “Kowal” – bezpośredni przełożony

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Stefan Lewczuk “Granat” – mąż

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowana przez UB, przebywała w więzieniu w Chełmie w okresie 11-12.1945 roku.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowana w 11.1945 r. przez UB, więziona przez 3 tygodnie w Chełmnie.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej (z dn. 19.09.1990 r., leg. nr 46996)

Złoty Krzyż Zasługi ( z dn. 09.07.1975 r., leg. nr 1015-75-54)

Medal Wojska (z dn. 15.08.1948 r., leg. nr 38797)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), teczka osobowa Janiny Lewczuk;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 252.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?