Kuźma, Leon Jan

Leon Jan Kuźma

pseud. Czarny

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1944-05-27
Miejsce śmierci:Prypeć
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Komendant policji pomocniczej, wstąpił wraz z oddziałem do grupy partyzanckiej ppor. “Remusa” w 10.1943 r. w Inspektoracie Łuck, otrzymując najpierw przydział do II plutonu tego oddziału, a następnie do III plut.2 komp.I/24 pp.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca II plutonu od 12.1943 r., a następnie III plut. 2 komp. I/24 pp

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK I/24 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej”, Warszawa 1987 nr 4(16) rok 4.
Fijałka M., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej, Warszawa 1987.
Turowski J., Pożoga: walki 27 Wołyńskiej Dywizji, Warszawa 1990.
Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie.
Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 251.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Istnieją rozbieżności dotyczące miejsca i daty śmieci. Zginął podczas przeprawy Dywizji przez Prypeć 27.05.1944 r. lub zmarł w Kłodzku w 1987 r.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?