Romański, Józef Marian

Józef Marian Romański

pseud. Hubicki

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Pryhora
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1919-02-23
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:1998-00-00
Miejsce śmierci:Kraków
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Karolina
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowiec
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Chodził do Szkoły Podstawowej i IX Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego we Lwowie. W latach 1937-1941 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Ukończył je w czasie okupacji sowieckiej

W czasie wojny:

Studia ukończył w 1941 r. na uniwersytecie przemianowanym na im. Iwana Franka.

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował jako zarządca w administracji domów mieszkalnych. W okresie 07-11.1944 r. pracował na uniwersytecie jako asystent na wydziale prawa w katedrze kryminalistyki.

Po wojnie:

Po przyjeździe do Krakowa podjął pracę zawodową jako prawnik.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Należał do Narodowej Demokracji.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK nr leg. 012050.

Związek Sybiraków, nr leg. 40272.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Jesienią 1941 r. uzyskał kontakt z Narodową Organizacją Wojskową. Przysięgę organizacyjną złożył na ręce swojego dowódcy, kierownika Wydziału Propagandy NOW-AK Zbigniewa Nowosada „Pękala”, „Bielecki”.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Początkowo pełnił funkcję kwatermistrza oraz zajmował się organizacją lokali dla osób ukrywających się. Po zaprzysiężeniu w AK powierzono mu funkcję kwatermistrza wydziału, następnie szefa zespołu kolportażu prasy i pism na terenie województw: lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego i wołyńskiego.

Data zaprzysiężenia:1942-01-31
Czasookres:1942-01-31 - 1944-07-30
Pełnione funkcje:

Kierownik sekcji kolportażu

Oddział względnie pion organizacyjny:BIP
Okręg:Okręg Lwów
Przydział: Okręg AK Lwów, Podziemie Narodowe
Inspektorat Lwów-Miasto
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po żmudnym i trudnym śledztwie został skazany przez Wojenny Trybunał okręgu kijowskiego na 10 lat obozu karnego, 5 lat pozbawienia praw oraz bezterminową zsyłkę w odległe rejony ZSRR. Po wydaniu wyroku został wywieziony do Magadańskiego kraju, czyli ma tzw. Kołymę, gdzie odbywał wyrok w obozie o zaostrzonym reżimie- łagier „Berłag”. Pracował tam na różnych stanowiskach jednak przeważnie w kopalniach złota. Od 10.11.1944 r. do 02.1953 r. znajdował się w łagrze ZSRS. Po odbyciu kary został zwolniony z obozu, ale jako bezterminowy zesłaniec nie miał prawa wyjazdu i dalej pracował w tej samej miejscowości tyle, że w księgowości przedsiębiorstwa ww. kopalni złota. Na zesłaniu przebywał do 04.1955 r. Powrócił do Polski 3.12.1955 r. w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy rządami ZSRS i PRL o repatriacji Polaków przebywających na terenie Związku Sowieckiego. Przyjechał do Krakowa

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej

Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami

Medal Wojska (trzykrotnie)

Srebrny Krzyż Zasługi

Złoty Krzyż Zasługi

Medal 40-lecia Polski Ludowej

Złota Odznaka za Pracę Społeczną dla miasta Krakowa

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/ 1148;

ŚZŻAK Okręg Lwów (Kraków), teczka osobowa Adama Guszpit;

ŚZŻAK Okręg Lwów (Kraków), teczka osobowa Józefa Mariana Romańskiego;

“Zeszyty Historyczne. ŚZŻAK. Oddział Gliwice”, 2001, nr 15, s. 5.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

W 1960 r. zmienił nazwisko z Pryhoda na Romański.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?