Romański, Józef

Józef Romański

pseud. Hubicki

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Pryhora
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1919-02-23
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do gimnazjum im. J. Kochanowskiego. W chwili wybuchu wojny był na trzecim roku studiów prawniczych.

W czasie wojny:

Studia ukończył w 1941 r. na uniwersytecie przemianowanym na im. Iwana Franka.

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował jako zarządca w administracji domów mieszkalnych. W okresie 07-11.1944 r. pracował na uniwersytecie jako asystent na wydziale prawa w katedrze kryminalistyki.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Należał do Narodowej Demokracji.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

W 1942 r. został członkiem NOW.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Początkowo pełnił funkcję kwatermistrza oraz zajmował się organizacją lokali dla osób ukrywających się. Później odpowiadał za kolportaż prasy poza teren Lwowa.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Kierownik sekcji kolportażu

Oddział względnie pion organizacyjny:BIP
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany 10.11.1945 r., skazany na 10 lat łagru. Przebywał w obozie na Kołymie. Do Polski wrócił w 12.1955 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/ 1148;

“Zeszyty Historyczne. ŚZŻAK. Oddział Gliwice”, 2001, nr 15, s. 5.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?