Krawczak, Franciszek Wojciech

Franciszek Wojciech Krawczak

pseud. Jeń, Jeleń, Żeliwo

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1994-00-00
Miejsce śmierci:Gdańsk [Lublin]
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Dowódca plutonu żandarmerii 27 WDPAK, oficer informacyjny, 3.04.1944 r. przedostał się na Lubelszczyznę w celu przygotowania przepraw dla oddziałów Dywizji przez Bug.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Plutonowy żandarmi sztabu dywizji, dowódca od 12.05.1944 r.

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK II/50 pp, plut. żandarmerii
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

aresztowany i więziony w lubelskim

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej ze zbiorów Studium Polski Podziemnej w Londynie, sygn. KW2-2088.

“Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej”, rok 11, 1994, nr 2-3(42-43) .

Chachułowa J. 50 lat Wydziału Zootechnicznego, 1951-2001 – Warszawa 2002.

Doliński K., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej: Wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, Lublin 2016.

Fijałka M., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej, Warszawa 1987.

Filar W., “Burza” na Wołyniu, Warszawa 2010, s. 127, 243, 270.
Karłowicz L., Jastrzębiacy. Historia oddziału i batalionu por. “Jastrzębia” z 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Warszawa-Kraków 2013, s. 289.

Romanowski W., Kainowe dni, Warszawa 1990.

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie.

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?