Krasowski, Jerzy

Jerzy Krasowski

pseud. Lech

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1918-10-16
Miejsce urodzenia:Korzec
Data śmierci:2011-07-12
Miejsce śmierci:Szczecin
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapitan
Data: 1983-09-20
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkołę powszechną w Kisielinie. Następnie od 1931 r. uczęszczał do gimnazjum we Włodzimierzu Wołyńskim oraz w Równem.

 

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Przyjęty został do Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim w 1937 r. W późniejszym czasie przeniesiony został do Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu.

 

W czasie wojny:

W kampanii wrześniowej służył w zwiadzie 12 pułku.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Od 1940 r. był nauczycielem fizyki i matematyki w Iwaniczach.

Po wojnie:

Ekonomista od 1947, od 1980 na emeryturze.

Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 1941 w strukturach ZWZ AK. w 02.1944 mianowany dowódcą II batalionu 23 pp Lech. Przeszedł cały szlak bojowy 27 WDPAK. W połowie 06.1944 r obejmuje dowództwo nad oddz. “Kozaka”, w lipcu zostaje dowódcą 3 kompanii baonu zbornego 27 WDPAK na Zamojszczyźnie.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca batalionu, dowódca kompanii.

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK II/23 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Po rozbrojeniu 27 WDPAK w okolicach Szczebrzeszyna wcielony do Wojska Polskiego do 3 zap. pp.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Internowany  w Riazaniu (08.1944-12.1947).

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari,

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyż Walecznych,

Krzyż Armii Krajowej,

Odznaka za Rany i Kontuzje.

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Czerwiński J., Z wołyńskich lasów na berliński trakt, Warszawa 1972.
Filar W., “Burza” na Wołyniu, Warszawa 2010 r.s 118,129,136,137,144,145,154,171,229,242,278
Fijałka M., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK, Warszawa 1987.

Ney-Krwawicz M., Struktura Organizacyjna Armii Krajowej, [w:] Mówią wieki nr 9/1986.

Piotrowski Cz. Wojskowe Tradycje 27 WDPAK. Warszawa 1993, s. 251.

Rokicki P., Armia Krajowa na Wileńszczyźnie 1943–1945. Warszawa 2007.

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie.
Tomaszewski L, Kronika Wileńska 1939–1941: z dziejów Polskiego Państwa Podziemnego, Warszawa 1990.
Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?