Kotowicz, Jan Stefan

Jan Stefan Kotowicz

pseud. Twardy

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1890-12-18
Miejsce urodzenia:Rzeszów
Data śmierci:1963-10-15
Miejsce śmierci:Rzeszów
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:Chudzicka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: pułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1910 r. zdał maturę w gimnazjum im. S. Konarskiego w Rzeszowie, a następnie podjął studia prawnicze w Krakowie.

 

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1912 r. został członkiem Związku Strzeleckiego. 8 sierpnia 1914 r. wstąpił do Legionów i ukończył kurs oficerski 1 pułku piechoty Legionów Polskich w Zambrowie. Brał udział w bitwach pod Laskami, Borzechowem i Krzywopłotami.

W listopadzie 1918 r. współorganizował Pułk Ziemi Rzeszowskiej (17 Pułk Piechoty).

Brał udział w wojnie 1920 r. Później pełnił służbę w pułkach piechoty w Rzeszowie, Lidzie i Brodnicy.

W 1931 r. ukończył kurs dowódców batalionów i pułków w Rembertowie. W 1932 r. pełnił funkcję dowódcy 67 pułku piechoty.

W latach 1935-38 dowodził 6 Pułkiem Strzelców Podhalańskich, Brygadą Obrony Narodowej w Samborze i Przemyślu.

W czasie wojny:

Podczas Wojny Obronnej 1939 r. dowodził 3 Brygadą Górską. Internowany na Węgrzech, był polskim komendantem obozu.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Do 1949 r. pracował jako magazynier w Kijowie. Po powrocie do kraju zatrudniony był w rzeszowskich spółdzielniach pracy.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

W latach 1923-25 w Lidzie opiekował się Wojskowym Klubem Sportowy.

W latach 1931-32 pełnił funkcję kierownika Okręgowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego przy DOK III w Grodnie.

 

 

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W lipcu 1944 r. został wyznaczony przez Komendanta Głównego AK na dowódcę 27 WDP AK, która przebiła się z Wołynia na Lubelszczyznę. Pełnił funkcję do momentu rozbrojenia Dywizji przez wojska sowieckie 25 lipca 1944 r. w Skrobowie.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1944-07-16 - 1944-07-25
Pełnione funkcje:

Ostatni dowódca 27 WDP AK

 

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: 27 WDP AK
Dowództwo 27 WDP AK
Sztab 27 WDP AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

W lipcu 1943 r. przedostał się do Warszawy. Tam włączył się do konspiracji pozostając do dyspozycji Komendanta Głównego AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Główna AK
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Pod jego dowództwem jednostki 27 WDP AK wzięły udział w akcji na północnej Lubelszczyźnie. 21 lipca 1944 r. zajęły Lubartów, Kock, Firlej i Kamionkę oraz rozbiły kolumnę zmotoryzowaną wycofujących się Niemców. W efekcie siły akowskie wyzwoliły tereny o powierzchni 180 kilometrów kwadratowych. 25 lipca oddziały Dywizji złożyły broń w Skrobowie pod Lubartowem. 26 lipca 1944 r. rozwiązał Dywizję i podjął próbę przedostania się do Warszawy.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:

Po tzw. “kryzysie przysięgowym” w 1917 r., został wcielony do armii austriackiej, gdzie ukończył szkołę oficerską.

Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany w październiku 1944 r. w Kurowie. Wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Lublinie z 13 sierpnia 1945 r. został skazany na 10 lat więzienia. We wrześniu 1945 r. został zwolniony na podstawie amnestii.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski V klasy

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari

Krzyż Niepodległości

Krzyż Walecznych (czterokrotnie)

Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921 “Polska Swemu Obrońcy”

Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fijałka M., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej, Warszawa 1987;

Filar W., “Burza” na Wołyniu, Warszawa 2010 r.s281,283,284,286-288,291;

Piotrowski Cz., Wojskowe i historyczne tradycje 27 WDPAK, Warszawa 1993,  s 239;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Turowski J., Pożoga. Walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa 1990.

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2016, nr 26, s. 44-46;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 247;

Polski Słownik Biograficzny, T XIV, 1968. s. 483 – 484;
Wspomnienia jeńca sowieckiego – wywiad-rzeka z Bogumiłem Pacakiem sr. byłym jeńcem sowieckim w Kałudze, „Związkowiec”, Toronto 1985.

 

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?