Kobyłecki, Stanisław

Stanisław Kobyłecki

pseud. Stanisław

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1902-04-27
Miejsce urodzenia:Satanów
Data śmierci:1987-03-03
Miejsce śmierci:Podkowa Leśna k. Warszawy
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Paulina
Nazwisko panieńskie matki:Iwanicka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1926 r. przyjął święcenia kapłańskie. W późniejszym okresie uzyskał tytuł profesora.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Był wykładowcą w seminarium w Łucku.

 

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:

Podczas niemieckiej okupacji był proboszczem parafii we Włodzimierzu Wołyńskim. Będąc proboszczem zorganizował w 1943 r. sierociniec dla ofiar rzezi nacjonalistów ukraińskich. W tym samym roku wraz z  parafianami uratował cudowny obraz Matki Boskiej Swojczowskiej przed nacjonalistami, którzy wtargnęli do kościoła podczas mszy w Swojczowie, mordując część wiernych i burząc kościół. Obraz Matki Boskiej ks.  Kobyłecki, przewiózł do kościoła we Włodzimierzu Wołyńskim (obecnie cudowny obraz znajduje się w parafii św. Wincentego w Otwocku koło Warszawy).

Po wojnie:

Po opuszczeniu diecezji łuckiej w 1944 r. pracował między innymi jako kanclerz kurii biskupiej w Olsztynie, a po śmierci bp. A.P. Szelążka został wikariuszem kapitularnym.  Ponadto pełnił funkcję duchownego kierownika Sióstr Służebniczek Maryi.

 

Działalność w ruchu kombatanckim:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Pośrednik wymiany jeńców niemieckich na ponad 400 Polaków więzionych we Włodzimierzu 23.03.1944 r.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

ksiądz doktor, proboszcz we Włodzimierzu Wołyńskim, kapelan AK.

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

aresztowany w 06.1940 r., skazany na karę śmierci. Uwolniony z więzienia w Łucku 26.06.1941 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych – dwukrotnie

Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej ze zbiorów Studium Polski Podziemnej w Londynie, sygn. KW2_1853.

AAN, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyński, sygn. 6, 27 Wołyńska Dywizja Armii Krajowej, s. 11.

AAN, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyński, sygn. 7, s. 22.

“Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej”, nr 1(13) rok 4, Warszawa styczeń-marzec 1987.

Fijałka M., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej, Warszawa, 1987;

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie;

Turowski J., Pożoga: walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa 1990;

Zmarli w Polsce i na Ziemiach Wschodnich, “Lwów i Kresy”, nr 2 (55), kwiecień 1988, s. 58;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 245.

https://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/60036,Ks.dr_Stanislaw_,Kobylecki.html [dostęp: 02.04.2020 r.]

Ikonografia
Ewentualne uwagi

 

 

 

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?