Kański, Tadeusz

Tadeusz Kański

pseud. Muszka

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-09-09
Miejsce urodzenia:Rymacze
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Marcela
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Należał do Placówki Rymacze w Obwodzie Łuck. W 07.1941 r. rozpoczął tam przeszkolenie wojskowe. Następnie od 05.1942 r. uczęszczał do szkoły podoficerskiej, a od 05.1943 r. był instruktorem przeszkolenia w plutonie terenowym Placówki. Od 05.1943 r. do 07.1944 r. był dowódcą drużyny I/43 pp  27 WDPAK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-07-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Dowódca drużyny, instruktor przeszkolenia.

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK I/43 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944), 27 WDP AK
Inspektorat Rejonowy AK Łuck „Łuna”, „Osnowa”
Zgrupowanie „Gromada” 27 WDP AK
Batalion „Korda” I/43 pp 27 WDP AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po rozbrojeniu przez Armię Czerwoną został aresztowany przez NKWD oraz UB i osadzony w Lublinie. Następnie przewieziono go do więzienia we Wronkach. Zwolniono go w 05.1946 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej,

Krzyż Walecznych,

Medal Wojska (trzykrotnie),

Odznaka Środowiska 27 WDPAK.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

AAN, ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), Lista z adresami członków 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej sygn. 6, s.10;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 243.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?