Jakubiak, Jan Feliks

Jan Feliks Jakubiak

pseud. Feliks, Klin

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1924-01-02
Miejsce urodzenia:Kolonia Hirki/powiat Kowel
Data śmierci:2010-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Antoni
Imię matki:Janina
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: plutonowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBoWiD legitymacja nr 0657232,

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Komórka przerzutowa dla samoobrony w Zasmykach, zwiad konny w batalionie “Gzymsa”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-09-00 - 1944-05-00
Pełnione funkcje:

Zwiadowca, łącznik

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK I/45 pp, Kompania Warszawska
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Józef Wajdyk ps. Czarny,

porucznik Franciszek Pukacki ps. Gzyms.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Od 04.1944 do 8.03.1945 przebywał w obozie koncentracyjnym i na robotach przymusowych w Niemczech.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej legitymacja nr 44996, z dn. 24.10.1989,

Medal Wojska legitymacja nr 45764, z dn. 15.08.1948,

Brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju” legitymacja nr B-8720, z dn. 10.10.1985,

Srebrny Krzyż Zasługi legitymacja nr 2536-87-13, z dn. 23.08.1987,

Krzyż za zasługi dla ZMP legitymacja nr 7921, z dn. 19.12.1975,

Medal 40-lecia PRL legitymacja nr 74/22/84M.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Doliński K., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej: wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, (oprac.) Goś E., Lublin 2016, s. 126;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3-5442 (stara sygnatura);

ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), teczka osobowa Jana Jakubiaka;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 240.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?