Górka-Grabowski, Zygmunt

Zygmunt Górka-Grabowski

pseud. Zając

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1917-02-18
Miejsce urodzenia:Petersburg
Data śmierci:2002-01-15
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Antoni
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Jodek
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Szkoła średnia w Zduńskiej Woli.

W czasie wojny:
Po wojnie:

inżynier mechanik – Wyższa Szkoła Inżynierska w Warszawie – wydział mechaniczny, na emeryturze od 1979 roku.

Służba wojskowa
Przed wojną:

Uczęszczał do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej-Komorowie,

kampania wrześniowa – 43 pp Leg. – Bajończyków.

W czasie wojny:

Przydział w Specjalnym Oddziale Dywersyjnym KG AK,

Wykładał taktykę i regulamin piechoty na konspiracyjnych kursach podchorążych saperów,

Dowódca 1 baonu 23 pp w składzie 27 WDPAK “Zająca”,

Zastępca dowódcy I batalionu d/s liniowych.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Kierownicze stanowiska jako inżynier mechanik.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Prezes organizacji skupiającej żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Warszawie.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca I batalionu 23 pułku piechoty 27 WDP AK

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944), 27 WDP AK
Zgrupowanie „Osnowa” 27 WDP AK
Batalion „Zająca” I/23 pp 27 WDP AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Od początków okupacji działał w konspiracji w Warszawie.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Żołnierz Oddziału Dyspozycyjnego KG AK “Motor 30”, “Broda 53”.

Oddział względnie pion organizacyjny:KG AK
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Wziął udział w akcji “Burza” na Wołyniu.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Po przeprawie Zgrupowania “Osnowa” przez Prypeć, dołączył do 5 pp WP. 1 sierpnia 1944 r. odniósł ciężkie rany podczas forsowania Wisły.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po przejściu Zgrupowania “Osnowa” przez Prypeć został internowany w obozie przejściowym w Kiwercach.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Virtuti Militari V klasy.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

AAN, ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej Indeks nazwisk, sygn. 6, s.;

Fijałka M., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK, Warszawa 1986, s. 8;

Filar W., “Burza” na Wołyniu. Dzieje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Studium historyczno-wojskowe, Warszawa 2010, s. 129, 229, 242, 244, 257, 259;

Piotrowski Cz., Wojskowe i historyczne tradycje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Warszawa 1993, s. 247-248;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW2 1161;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 237.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?