Górka-Grabowski, Zygmunt

Zygmunt Górka-Grabowski

pseud. Zając

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1917-02-18
Miejsce urodzenia:Petersburg
Data śmierci:2002-01-15
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Antoni
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Jodek
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Szkoła średnia w Zduńskiej Woli.

W czasie wojny:
Po wojnie:

inżynier mechanik – Wyższa Szkoła Inżynierska w Warszawie – wydział mechaniczny, na emeryturze od 1979 roku.

Służba wojskowa
Przed wojną:

Uczęszczał do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej-Komorowie,

kampania wrześniowa – 43 pp Leg. – Bajończyków.

W czasie wojny:

Przydział w Specjalnym Oddziale Dywersyjnym KG AK,

Wykładał taktykę i regulamin piechoty na konspiracyjnych kursach podchorążych saperów,

Dowódca 1 baonu 23 pp w składzie 27 WDPAK “Zająca”,

Zastępca dowódcy I batalionu d/s liniowych.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Kierownicze stanowiska jako inżynier mechanik.

Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Prezes organizacji skupiającej żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Warszawie.

Działalność w ruchu kombatanckim:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):

Od 1940 roku w konspiracji, należał do ZWZ w Warszawie.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Specjalnego Oddziału Dywersyjnego KG AK – uczestnik akcji dywersyjnych, m.in. wysadzenie mostu pod Łukowem 1.07.1943 roku, „Góral” 12.08.1943 roku i innych.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca I baonu 27 WDP, zastępca dowódcy I batalionu d/s liniowych

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK, I d/s liniowych
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Ludowe Wojsko Polskie

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Obóz przejściowy w Kiwercach.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Virtuti Militari V klasy.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

AAN, ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej Indeks nazwisk, sygn. 6, s.;

Fijałka M., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK, Warszawa 1986, s. 8;

Filar W., “Burza” na Wołyniu. Dzieje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Studium historyczno-wojskowe, Warszawa 2010, s. 129, 229, 242, 244, 257, 259;

Piotrowski Cz., Wojskowe i historyczne tradycje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Warszawa 1993, s. 247-248;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW2 1161;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 237.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?